Kursplan för Avancerad teknisk och vetenskaplig kommunikation

Kursplan fastställd 2016-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced technical and scientific communication
 • KurskodCIU285
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99119
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift, del A 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  • Andreas Eriksson

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Dokumenterad högskoleutbildning inom naturvetenskap eller teknik (minst två år sammanlagt i ett eller flera ämnen). Dokumenterad högskolekurs motsvarande 7,5 poäng på grundläggande nivå i engelska, exempelvis FSP046; FSP504 eller motsvarande kurser. Studenter kan också visa språkvetenskaplig färdighet i engelska via ett diagnostiskt test och/eller genom att lämna in en portfölj.

  Syfte

  Kursens syfte är att skapa en god grund för att analysera och förstå vad som karaktäriserar och påverkar effektiv teknisk kommunkation. Kursen syftar också till att förbereda studenter för övergången från kommunikation inom högre utbildning till kommunikation i arbetslivet. Kursen syftar slutligen till att deltagarna ska kunna kommunicera tekniskt innehåll på ett effektivt sätt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • analysera, beskriva och diskutera hur vetenskapligt eller tekniskt innehåll kan eller borde struktureras, prioriteras och presenteras i olika sammanhang, både för ämnesmässig expertis och för personer som inte är ämnesexperter. Analyser och diskussioner ska vara grundade i kursens teoretiska ramverk.
  • göra teoretisk grundade val vad gäller presentationssätt, stil och distributionssätt för vetenskapligt och tekniskt innehåll i specifika situationer och vara beredd att motivera sina val.
  • göra en omfattande målgruppsanalys för att förutse reaktioner från målgruppen på en specifik kommunikationsprodukt och vara beredd att revidera innehållet med analysen som utgångspunkt.
  • ge effektiva presentationer av tekniskt och/eller vetenskapligt innehåll, innehållande text såväl som bilder/illustrationer. I presentationerna ska välmotiverade val vad gäller syfte och publik ha gjorts och frågor om etik ska ha tagits hänsyn till på ett lämpligt sätt.
  • bedöma vad som karaktäriserar effektiva populärvetenskapliga presentationer, både egna och andras, och diskutera och föreslå lämplig ändringar i sådana presentationer.

  Innehåll

  Kursen introducerar ett flertal verktyg som är användbara vid analys av särdrag och val som påverkar effektiviteten hos muntlig, skriven och visuell kommunikation i professionella och vetenskapliga sammanhang. Begreppet genre och genreteori samt aktivitetsteori är centrala delar i kursen eftersom dessa ger ett ramverk inom vilket olika kommunikativa situationer kan analyseras. Kursen innehåller således analyser av teknisk och vetenskaplig kommunikation liksom föreberedelse och presentation av tekniskt och vetenskapligt innehåll i tal och skrift. Uppgifter och övningar förbereds och lämnas in fortlöpande under kursen.
  Kursen utgår från ett mottagarcentrerat förhållningssätt och lägger stor vikt vid hur mottagare kan reagera på olika sätt att representera tekniskt och vetenskapligt innehåll. Kursen innehåller därför övningar där olika medier, syften och mottagare ska tas hänsyn till. Övningarna kräver också att studenterna argumenterar för eller emot en viss kommunikationsstrategi och ett visst presentationssätt. Dessa diskussioner återknyter till de teorier som introduceras i kursen. Diskussionerna kommer också att ta upp etiska aspekter på teknisk och vetenskaplig kommuniktion.
  I kursen genomför studenterna ett mindre kommunikationsprojekt. I detta projekt samlar studenterna in material, väljer ut material som är relevant, analyserar materialet i relation till kursens teoretiska ramverk och presenterar resultatet.

  Organisation

  Föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbete. Kursen löper över två läsperioder. Studenterna träffas en eller två gånger per vecka för seminarier. I den andra läsperioden används en del av seminarietiden för handledning av studenternas kommunikationsprojekt.

  Litteratur

  Viss kurslitteratur kommer att hämtas bland e-böcker om teknisk kommunikation som finns tillgängliga via Chalmers universitetsbibliotek.

  Ytterligare litteratur i form av publicerade artiklar kommer att presenteras i samband med kursstart.

  Rekommenderad: Anderson, Paul V. Technical Communication - A reader-centered approach. International student edition. Seventh Edition. (2010). Boston: Thomson-Wadsworth.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Portföljbedömning.Portföljen byggs upp med hjälp av obligatoriska uppgifter (inklusive kommunikationsprojekt), övningar och studenternas loggböcker. Återkoppling ges på alla uppgifter men bara projekt och portfölj graderas U, 3, 4, 5.