Kursplan för Interkulturell kommunikativ kompetens

Kursplan fastställd 2021-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntercultural communicative competence
 • KurskodCIU250
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99116
 • Max antal deltagare10
 • Min. antal deltagare2
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Kursspecifika förkunskaper

Goda kunskaper i engelska. Kursen riktar sig till studenter som läst årskurs 1 och 2 på Sjökaptensprogrammet och Sjöingenjörsprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda studenter att arbeta i en internationell miljö inom den maritima sektorn genom att öka förståelsen för egna och andras agerande ur ett kulturellt perspektiv. Viktiga mål är att skapa medvetenhet och utveckla positiva attityder till interkulturell kommunikation för att bidra till en god och säker arbetsmiljö inom yrket. Vidare syftar kursen till att ge studenter kännedom om utbildningskulturella skillnader och likheter ur ett internationellt/bilateralt perspektiv inom maritima utbildningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva kulturella strukturer inom och mellan olika kontexter - Använda teoretiska modeller för att tolka och analysera kommunikationssituationer ur ett interkulturellt perspektiv - Analysera individuella respektive grupprelaterade karaktäristika ur ett sociokulturellt perspektiv, särskilt avseende sjöfartsutbildning - Formulera och förmedla strategier för konstruktiv interkulturell kommunikation - Agera medvetet och respektfullt i interkulturell interaktion

Innehåll

Innehållet i kursen baseras på såväl teori som praktik kring konceptet interkulturell kommunikation. Teoretiska modeller används för att beskriva och analysera observerade kommunikationssituationer och kommunikationsstrategier i en interkulturell kontext. Kursen baseras på fältstudier vid ett utländskt universitet med inriktning på sjöfartsutbildning. Innehållet i kursen fokuseras kring egna etnografiska observationer och analyser av kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv. Litteratur och artiklar kring interkulturalitetsbegreppet med särskilt fokus på interkulturell kommunikation är en viktig del i kursen. Återkommande inlämningsuppgifter och diskussioner av reflekterande karaktär samt en sammanhållen presentation av de egna observationerna och analyserna är obligatoriska moment. Kursen är är strukturerad för att främja de fyra sammankopplade komponenterna i interkulturell kommunikativ kompetens: Kunskap, Färdighet, Medvetenhet och Attityd

Organisation

Eventuella kostnader i samband med resa och uppehälle bekostas av studenten själv. Antalet studenter som kan läsa kursen avgörs av antalet platser det utländska universitet kan erbjuda. Huvuddelen av kursen läses på distans. Fältstudierna företas genom att följa undervisningen på plats. Det finns inget krav på att läsa kurser vid det utländska universitetet, utan dessa ses framförallt som studieobjekt i fältstudierna. Kursen innehåller ett förberedande seminarium inför avresan. Detta seminarium introducerar begreppen "interkulturell" och "interkulturell kommunikation". Vidare förbereds frågeställningar och metoder för de egna fältstudierna. Fältstudierna kompletteras med återkommande läs- och inlämningsuppgifter samt diskussioner och handledning. Vid hemkomst arrangeras ett seminarium med ett presentationstillfälle.

Litteratur

Litteratur anges på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras löpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter med fokus på observation, analys och reflektion. Dessa uppgifter samlas i form av en portfolio. Kursen avslutas också med en obligatorisk presentation som en del av examinationen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.