Kursplan för Konstruktionsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural engineering
 • KurskodBOM340
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 12 Mar 2024 fm J
 • 04 Jun 2024 fm J
 • 26 Aug 2024 fm J
0217 Konstruktionsövning 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Övergripande kunskaper för hur konstruktioner fungerar vid belastning. Kunskaper om viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner. Kunna beskriva verkningssättet hos enkla bärverk av trä, stål och armerad betong. Förmåga att dimensionera och kontrollera moment och tvärkraftskapacitet för stål- trä- och armerade betongkonstruktioner i brottgränstillstånd. Förutom detta krävs kunskap om mekaniska egenskaper hos stål, trä och betong, kunskap om grundläggande begrepp och teorier, samt kunna tillämpa beräkningsmodeller i mekanik och hållfasthetslära. Dessa förkunskaper kan till exempel ha erhållits genom
  BOM205 Byggnaders funktioner och utformning
  BOM580 Bärande konstruktioner
  BOM195 Byggnadsmaterial
  TME275 Mekanik
  TME295 Hållfasthetslära
  TME300 Hållfasthetslära

  Syfte

  Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för verkningssättet och kunna dimensionera enkla konstruktionselement i stål, trä och armerad betong. Detta är väsentliga kunskaper för alla samhällsbyggnadsingenjörer som önskar fördjupa sin kunskap inom konstruktionsområdet.
  Kursen är en fortsättning av de delar som berörde ämnet konstruktionsteknik i kursen byggnaders funktioner och utformning, samt kursen bärande konstruktioner. Vidare, så visar kursen hur mekanik, hållfasthetslära och byggnadsmaterial tillämpas inom området, och ger en allmänorientering om konstruktionsområdet. Tillsammans med fortsättningskurser i ämnet ges kunskaper som ingenjörer behöver för att kunna konstruera och dimensionera till exempel broar, husstommar eller grundläggning av dessa. Kursen ska ge studenten en påbyggnad inom ämnesstråket Bärande konstruktioner för hus och anläggningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva och förklara verkningssättet i brottstadiet för     - förankring i armerade betongkonstruktioner     - svets- och skruvförband i stålkonstruktioner     - spik- och skruvförband i träkonstruktioner     - pelare utsatta för tryck och momentbelastning
 • beskriva och förklara verkningssättet i bruksstadiet hos stål-, trä- och betongkonstruktioner
 • beskriva, förklara och härleda ingående parametrars betydelse i olika beräkningsmodeller i bruks- och i brottgränstillstånd
 • utforma genom att göra överslagsberäkningar, dimensionera noggrant och kontrollera (analysera) givna problem eller problem med öppna variabler där antaganden måste göras och kontrolleras för     - förband i stål- och träkonstruktioner     - förankring och avkortning av armeringen i betongkonstruktioner     - pelare utsatta för tryck- och momentbelastning
 • identifiera och utföra enklare bruksgränskontroller som behövs för vanliga bärverkselement i stål-, trä- och betongkonstruktioner
 • kunna utarbeta underlag för ritningar och specifikationer för tillverkning av bärande konstruktionsdelar, samt dess infästningar utifrån en dimensioneringsprocess.
 • Innehåll

  Kursen behandlar verkningssättet hos enklare konstruktionselement i stål, trä och armerad betong. Speciellt behandlas pelare utsatta för centrisk belastning och kombinerad tryck och böjning. Kursen behandlar också den konstruktiva utformningen hos anslutningar och förband som till exempel spik-, skruv- och svetsförband samt förankring av armering. Förutom detta behandlar kursen också konstruktioners verkningssätt i bruksstadiet. I kursen beaktas säkerhetsfilosofi vid dimensionering, och vid denna dimensionering beaktas olika vanligt förekommande laster och lastkombinationer. Senare tillämpningar/fördjupningar: Kursen ger nödvändiga förkunskaper för kurserna inom Konstruktionsteknik i mastersprogrammet "Structural Engineering and Building Technology". Kursinnehållet tillämpas vid dimensionering och analys av till exempel husstommar och broar inklusive grundläggning av dessa.

  Organisation

  En väsentlig del av kursen utgörs av en konstruktionsuppgift som går som en röd tråd genom kursen för att fortlöpande ge övning och motivation för studier och lärande. Undervisningen sker huvudsakligen i form av teoribildning på föreläsningar, räkneövningar där beräkningsmodeller demonstreras och övas, samt konstruktionsövning där studenterna kan själva arbeta med olika beräkningsmodeller för att på ett naturligt sätt koppla teori och tillämpning.
  I kursen finns en laboration, vilket är en del av progressionen i lärsekvensen vetenskaplig metodik, där beräkningsmodeller jämförs med en verklig betongbalk som belastas successivt till brott. Lärsekvenserna matematik, ingenjörsmetodik och naturvetenskapliga grunder tillämpas naturligt i kursen.

  Litteratur

  Bärande konstruktioner - del 2, Chalmers, Konstruktionsteknik. Konstruktionsteknik Exempelsamling, Chalmers, Konstruktionsteknik. Bärande konstruktioner - del 1, Chalmers, Konstruktionsteknik. Diverse utdrag för kursen Bärande konstruktioner BMT015, Chalmers, Konstruktionsteknik.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Genomförande av konstruktionsuppgift som examineras kontinuerligt under perioden genom delredovisningar. Skriftlig tentamen bestående av både teori/beskrivande uppgifter och problemlösning. Obligatorisk närvaro krävs vid laborationer. Tentamenstid 5 tim, betygsskala TH.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-09-04: Examinator Examinator ändrat från Ignasi Fernandez (fignasi) till Mohammad al-Emrani (sarasa) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]