Kursplan för Hydrogeologi och geoteknik, högskoleingenjör

Kursplan fastställd 2022-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHydrogeology and geotechnics, civil and environmental engineers
 • KurskodBOM325
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 61131
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2024 em J
 • 04 Apr 2024 em J
 • 23 Aug 2024 fm J
0217 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- BOM195 Byggnadsmaterial
- TME275 Mekanik
- TME295 Hållfasthetslära
- MVE595 Inledande matematisk analys
- MVE450 Beräkningsmatematik
- MVE480 Linjär algebra
- BOM200 Teknisk geologi
- BOM270 Vattenresurser och hydraulik
- BOM356 Geoteknik

Syfte

Kursen ingår i och utgör en naturlig progression i ämnestråket "markresurser och byggande i mark". Allmänt syfte är att fördjupa förståelsen för den roll som de geologiska, geotekniska och hydrogeologiska förhållandena har för samhällsbyggnad och hållbar utveckling, med fokus på linjeinfrastruktur (väg och järnväg). I kursen inhämtar studenten fördjupad ämneskunskap, verktyg och systemförståelse när det gäller teknisk geologi, hydrogeologi, jordmekanik och geoteknik relaterat till de hydromekaniska förhållandena. I kursen presenteras och utvecklas vetenskapliga och empiriska teorier för att beskriva, analysera och modellera hydrologiska och geomekaniska egenskaper hos berg och jord. Detta görs som grund för dimensionering av tätning eller tätande konstruktioner för tryck- och flödeskontroll, samt för dimensionering av geokonstruktioner. Geoteknikdelen fokuserar på analys av deformationer (1D - 3D) och stabilitet för bankar och slänter vid tidsberoende portrycksvariation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Hydrogeologi:
- beskriva hydrauliska parameterar (hydraulisk konduktivitet, transmissivitet, magasinskoefficient) och det hydrauliska ramverket (hydrologiska cykeln, Darcys lag, massbalans, randvillkor, steady state).
- enkelt redovisa och utvärdera hydrogeologiska förhållanden i jord.
- utvärdera lokala yt- och grundvattenrelaterade frågeställningar (t.ex. effekter på grundvattennivåer av punktvisa och linjevisa avsänkningar vid undermarksbyggande).
- enkelt redogöra för transportprocesser i jord.
- utvärdera effekter av portrycksändring vid undermarksbyggande med fokus på stabilitetsförhållanden. 

Geoteknik:
- bedöma olika jordmaterials tekniska egenskaper baserade på standard geotekniska laboratorieundersökningar.
- tolka och värdera rimlighet för markparametrar baserade på fält- och laboratorieundersökningar.
- utföra traditionell stabilitetsanalyser av geotekniska konstruktioner.
- beräkna släntstabilitet med jämviktsmetod och värdera rimligheten av resultat.

Innehåll

Allmänt: Analys av deformationer och stabilitet för bankar och slänter under tidsberoende portrycksvariation, med fokus på linjeinfrastruktur.  En förståelse för hydrogeologiskt beteende (tryck och flöde) i jord. Det senare är centralt både för denna typ av projekt och för vattenresursfrågor mer generellt.

I kursen behandlas skattning av hydrauliska egenskaper, för att principiellt beskriva portryck och portrycksförändring i en geologisk formation.  För att koppla hydrogeologi och geoteknik ingår även beräkning av portrycksändring i jord som underlag för geotekniska beräkningar. Analys görs också för släntstabilitet för odränerade förhållanden.

Organisation

Undervisningen är huvudsakligen baserad på föreläsningar med stöd av grupprojekt.  Analys av resultat från fält- och laboratorieförsök ingår som en viktig del i kursen.

Övning på prediktion av sättning baserad på labb- och fältmätningar i tävlan (för konsolidering av test bank) och större stabilitetsövning (med jämviktsmetod), som involverar studier om stabilitetsförbättrande åtgärder.
Huvudspråket i kursen är engelska, men stöd finns på svenska.

Litteratur

- Craig's Soil Mechanics, 8th Edition (Knappett & Craig), available as e-book, 
- Practical and Applied Hydrogeology (Zekai Sen), download from https://doi.org/10.1016/C2013-0-14020-2
samt ytterligare material i kurnsens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen i kursen består av en skriftlig tentamen samt projektuppgifter. Ett väl genomarbetat projektarbete kan ge bonuspoäng till tentan men endast vid det ordinarie tentamensår.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.