Kursplan för Infrastruktur, högskoleingenjör

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInfrastructure, civil and environmental engineers
 • KurskodBOM310
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  BOM356 Geoteknik eller ACE235 Geoteknik

  Rekommenderade förkunskaper
  BOM325 Hydrogeologi och geoteknik eller BOM370 Hydrogeologi och geoteknik

  Syfte

  Kursen syftar till att fördjupa förståelsen om den roll som samhällsbyggare har i infrastrukturprojekt (väg och järnväg). Utifrån tekniska krav och regelverk ska studenterna lära sig lokalisera och dimensionera anläggningar med hänsyn till lagstiftning, teknik, ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Kursen utgör en naturlig progression i ämnesstråket Infrastruktur och samhällsplanering och baseras på en projektuppgift. Temat kommer att vara väg eller järnväg i en vald korridoren t.ex. Göteborg - Borås. I projektet ska de studerande använda sig av förvärvade kunskaper från tidigare kurser tagna på Chalmers.
  Senare tillämpningar/fördjupningar: Kurser i teknisk geologi och geoteknik, infrastrukturplanering och vägbyggnadsteknik/järnvägsbyggnad på Mastersnivå

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Redogöra för delsteg i planering och genomförande av väg- och banprojekt samt styrande lagar och regelverk.
  Utvärdera alternativa korridorer för väg/järnvägssträckning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
  Redogöra för och tillämpa ingenjörsgeologiska och geotekniska undersökningar för planering.
  Beskriva olika tätnings- och förstärkningsmetoder, och identifiera användbarheten för olika jord- och bergförhållanden, med hänsyn till hållbar konstruktion, drift och underhåll.
  Utifrån tekniska och miljömässiga krav och förutsättningar, rita tvärsektioner, planer och profiler för linjeinfrastruktur.

  Innehåll

  Kursen innehåller grunderna i väg- och järnvägsplanering samt utformning ur tekniska, miljömässiga, geologiska, hydrogeologiska, bergmekaniska och geotekniska perspektiv.
  Kursen är planerad som ett projektarbete med stödjande fördjupande föreläsningar. Projektarbetet som bygger på ett befintligt område i korridoren Göteborg- Borås, kommer att ge möjlighet att applicera förvärvade tekniska kunskaper i ett banprojekt.
  En viktig del av kursen är förståelse av planläggningsprocessen och att lära sig verktyg för att kunna ta fram bra beslutsunderlag för att välja lokalisering och generel utformning.

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Projektarbete och föreläsningar. Föreläsningarna ska följa progressionen i projektarbetet. Vissa behovsstyrda föreläsningar eller kurslitteratur är på engelska.

  Projektarbete:
  Gruppindelningen görs av studentena själva och resulterar i upp till fem studerande per grupp.

  Preliminärt:
  Del 1 (20%) omfattar att bestämma ändamål och projektmål samt att utifrån målen välja en korridor för järnvägssträckning och hastighetsstandard. Behovet av geologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningar ska beskrivas. Valen ska motiveras i en del-rapport.
  Del 2 (60%) omfattar att inom en given korridor bestämma sektion och linjeföring samt göra en översiktlig teknisk utformning och dimensionering för massbalansering, grundläggning, konstruktioner och dagvattenhantering. Redovisning sker i form av delinlämningar med ritning och systembeskrivning.
  Del 3 (20%) omfattar en självvald individuell analys av något problem relaterat till något av ämnesområdena ovan inklusive trafiksäkerhet, trafikanalys, akustik/vibrationer, riskanalys, kalkylering och produktionsplanering.

  Litteratur

  Bergbyggnad, Ulf Lindblom, 2010, Liber AB.
  Ground improvement, Klaus Kirsch, Klaus & Alan Bell (Editors), 2013.  Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, London.
  Soil Improvement and Ground Modification Methods, 2014, Peter G. Nicholson, Butterworth-Heinemann.
  Provpumpning som geohydrologisk undersökningsmetodik (Carlsson & Gustafson)
  Literature Compendium for Engineering Geology, Sara Kvartsberg, Lars O Ericsson, Johan Thörn
  Foundations of Engineering Geology, Tony Waltham, 2009, third edition                         
  Kompendium i vägutformning 2000
  Kompendium i vägbyggnad nov 2015
  Styrande dokument från Trafikverket
  Utvalda dokument (pdf)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker genom gruppresentationer och projektrapport.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.