Kursplan för Grundläggande fysik, kemi och akustik

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFundamental physics, chemistry and acoustics
 • KurskodBOM290
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60117
 • Max antal deltagare55
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 fm J
 • 19 Aug 2024 em J
0217 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Studenten ska lära sig begrepp, fenomen och processer tillämpliga i en sammanträdessituation, dvs. i situationer där man på ett översiktligt sätt diskuterar och sätter krav på teknik i samband med ett byggprojekt. Studenten ska kunna kommunicera med en teknisk expert i egenskap av beställare och kunna göra egna rimlighetsbedömningar och enkla kvantifieringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Fysik
 • Förklara grundläggande begrepp inom klassisk mekanik såsom statisk jämvikt, rörelse och krafter
 • Tillämpa enkla samband för rörelseekvationer, krafter, moment och jämvikt.
 • Förklara grundläggande begrepp inom termodynamik såsom tryck, värmekapacitet, fasövergångar samt värmetransportprocesser (konduktion, konvektion och strålning).
 • Beskriva hur fukt transporteras med hjälp av kapillära krafter, konvektion och diffusion och ge exempel på hur detta kan förhindras.
 • Tillämpa enkla termodynamiska samband för värmetransport, tryck och fasövergångar.
Kemi
 • Förklara kemiska bindningar och molekylär struktur samt relatera dessa till olika egenskaper hos fasta material, vätskor och gaser.
 • Kunna förstå uppbyggnaden av och tillämpa periodiska systemet för mängd- och koncentrationsberäkningar.
 • Balansera reaktionsformler, inklusive redox-reaktioner.
 • Beskriva kemisk jämvikt och hur den kan förskjutas; tillämpa jämviktsbegreppet för att beräkna jämviktskonstanter och koncentrationer av ingående reaktanter och produkter, inklusive syror och baser.
 • Förklara vattnets autoprotolys, buffertkapacitet, samt vad som utmärker (svaga/starka) syror och baser.
 • Använda den elektrokemiska spänningsserien för att förutse elektrokemiska reaktioner, inklusive korrosion, både för att lösa teoretiska uppgifter och praktiska övningar i laboratorium.
Akustik/Ljud och vibrationer
 • Arbeta med akustiska signaler i tids- och frekvensdomänen
 • Förklara fysikaliska egenskaper och processer som leder till svängningsrörelse (t.ex. massa-fjädersystem) och vågrörelse (t.ex. vägutbredning i luft)
 • Beskriva spridning av ljud från akustiska källor och fenomen som påverkar ljudutbredning

Innehåll

Kursen ger en orientering inom fysik, kemi och akustik som är aktuell inom bygg- och miljöteknikområdet. Kursen täcker klassisk mekanik; fysikaliska transportprocesser; kemiska bindningar, reaktioner och jämvikter; materials grundläggande egenskaper; samt akustiska fenomen.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, demonstrationer/studiebesök, räkneövningar och laboration(er).

Litteratur

Fysik och akustik: Heureka! Kurs 1 och 2 Basåret Teori- och övningsbok, Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson, 2016 Natur & Kultur (köps på Chalmers bokhandel STORE f.d. Cremona) samt utdelat material.

Kemi: Repetitionskurs i kemi, Magnus Ehinger, Studentlitteratur (köps på Chalmers bokhandel STORE f.d. Cremona)

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH, godkänd laboration samt närvaro vid studiebesök.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.