Kursplan för Ljud och vibrationer, grunder

Kursplan fastställd 2021-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSound and vibrations, basics
 • KurskodBOM235
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp
  0215 Tentamen 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
  • 14 Mar 2024 fm J
  • 05 Jun 2024 em J
  • 23 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Byggnaders funktioner och utformning
  Inledande matematisk analys
  Beräkningsmatematik

  Syfte

  Ljud och vibrationsegenskaper är viktiga för upplevd kvalité och för funktionalitet av produkter, byggnader och samhällsmiljöer. Ingenjörer involverade i planering, formgivning och utveckling måste ha grundläggande förståelse om ljud och vibrationer för att kunna skapa produkter, byggnader och samhällsmiljöer med lämpliga ljud- och vibrationsegenskaper.

  Studenten ska i Ljud och vibrationer få kunskaper och färdigheter om ljud och vibrationers grundläggande egenskaper. Utgående från ett urval av typiska problem, utmaningar och tillämpningar inom ljud och vibrationer läggs tonvikten vid förståelse för ett urval av grundläggande begrepp, beteenden och fenomen inom ljud och vibrationer och dess beskrivning med hjälp av fysik och enkla modeller. Studenterna skall få möjligheten att lära sig förstå och beskriva fysikaliska fenomen och företeelser som finns inom ljud- och vibrationsområdet, samt möjligheten att lära sig att hantera och lösa ett mindre urval av enklare problem inom ljud och vibrationer.

  De förvärvade kunskaperna och färdigheterna ska ge en grund för fortsatta kurser som behandlar ämnet ljud och vibrationer, t.ex. som behandlar moment inom byggnadsakustik eller samhällsbuller.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - redogöra för de fysikaliska egenskaper och processer som leder till svängningsrörelse (t.ex. massa-fjädersystem) och vågrörelse (t.ex. vågutberdning i luft)
  -  redogöra för härledningen och lösningen av ekvationen för ett enfrihetsgradssystem (odämpat och dämpat) i tids- och frekvensdomänen
  - redogöra för vågtyper och vågutbredning i strukturer, mark, vatten och luft
  - redogöra översiktligt för de regelverk, normer, riktvärden och klassificeringar för ljud och vibrationer i byggnader och bebyggd miljö som finns både i ett nationellt och ett europeiskt perspektiv
  - redovisa och hantera de grundläggande begrepp som används inom ljud- och vibrationsområdet (t.ex. ljudtryck, effektivvärde, nivå, efterklangstid, ljudisolering, ljudabsorption och A-vägning),
  - beskriva och tolka akustiska signaler i tids- och frekvensdomänen
  - redogöra för hur människor upplever ljud och vibrationer (hörsel, subjektiv upplevelse)
  - beskriva spridning av ljud från akustiska källor och fenomen som påverkar ljudutbredning 
  - identifiera typiska brister i ljudlandskapet i byggd miljö och föreslå vanliga åtgärder för att minska bullerbelastningen utomhus
  - identifiera typiska brister i akustiska egenskaper hos byggnadstekniska lösningar och föreslå vanliga åtgärder för att minska bullerbelastningen inomhus 
  - beskriva processens delar när en akustikkonsult angriper ett problem och föreslår en lösning

  Innehåll

  - svängningsrörelse, vågrörelse, enfrihetsgradssystem, massa-fjädersystem, dämning,
  - vågtyper och vågutbredning i strukturer, mark, vatten och luft 
  - regelverk, normer, riktvärden och klassificeringar för ljud och vibrationer,
  - grundläggande begrepp (t.ex. ljudtryck, effektivvärde, nivå, efterklangstid, ljudisolering, ljudabsorption och A-vägning),
  - reduktionstal, enkelvägg, dubbelvägg,
  - frekvensspektra, ters- och oktavband,
  - människans hörsel och subjektiva upplevelse av ljud,
  - akustiska källor (monopol och linjekällor), ljudutbredning (planvåg, cylindrisk vågutbredning, sfärisk vågutbredning), fenomen som påverkar ljudutbredningen (bl.a. absorption, reflektion, diffraktion, refraktion, inversion)
  - beskriva processens delar när en akustikkonsult i angriper ett problem och föreslår en lösning
  - hur en akustikkonsult arbetar

  Kursen är en fortsättning på kursen Byggnaders funktioner och utformning och där ämnet ljud och vibrationer har introducerats i ett större system. Även i kursen Tätorters funktioner och utformning som löper parallellt introduceras ljud och vibrationer i ett större system. En stark koppling görs till denna kurs genom en uppgift om samhällsbuller för en för kurserna gemensam fallstudie.

  Organisation

  Föreläsningar och projektuppgift.

  Litteratur

  Material producerat vid Avd. för teknisk akustik.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH, och skriftlig rapportering av projektarbete, betygskala TH.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.