Kursplan för Ljud och vibrationer

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSound and vibrations
 • KurskodBOM230
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 fm J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 23 Aug 2024 em J
0315 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Byggnaders funktioner och utformning
Inledande matematisk analys
Beräkningsmatematik

Syfte

Ljud och vibrationsegenskaper är viktiga för upplevd kvalité och för funktionalitet av produkter, byggnader och samhällsmiljöer. Ingenjörer involverade i planering, formgivning och utveckling måste ha grundläggande förståelse om ljud och vibrationer för att kunna skapa produkter, byggnader och samhällsmiljöer med lämpliga ljud- och vibrationsegenskaper.

Studenten ska i Ljud och vibrationer få kunskaper och färdigheter om ljud och vibrationers grundläggande egenskaper. Utgående från ett urval av typiska problem, utmaningar och tillämpningar inom ljud och vibrationer läggs tonvikten vid förståelse av grundläggande begrepp, beteenden och fenomen inom ljud och vibrationer och dess beskrivning med hjälp av fysik och enkla modeller. Studenterna skall få möjligheten att lära sig förstå och beskriva fysikaliska fenomen och företeelser som finns inom ljud- och vibrationsområdet samt möjligheten att lära sig att hantera och lösa ett urval av problem inom ljud och vibrationer, samt förmågan att göra enklare dimensionerings beräkningar inom ljud och vibrationer.

Kursen är en fortsättning på kursen Byggnaders funktioner och utformning där ämnet ljud och vibrationer har introducerats i ett större system. Även i kursen Tätorters funktioner och utformning som löper parallellt i Lp3 introduceras ljud och vibrationer i ett större system. En koppling görs till denna kurs genom en fallstudie om samhällsbuller. Ljud och vibrationer i har kopplingar till kursen Mekanik som går delvis parallellt i Lp4.

De förvärvade kunskaperna och färdigheterna ska ge en grund för fortsatta kurser som behandlar ämnet ljud och vibrationer, t.ex. som behandlar moment inom byggnadsakustik eller samhällsbuller, samt förbereder för mastersprogrammet Sound and Vibration.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för de fysikaliska egenskaper och processer som leder till svängningsrörelse (t.ex. massa-fjädersystem) och vågrörelse (t.ex. vågutberdning i luft)
- redogöra för härledningen och lösningen av ekvationen för ett enfrihetsgradssystem (odämpat och dämpat) i tids- och frekvensdomänen
- redogöra för vågtyper och vågutbredning i strukturer, mark, vatten och luft
- redogöra översiktligt för de regelverk, normer, riktvärden och klassificeringar för ljud och vibrationer i byggnader och bebyggd miljö som finns både i ett nationellt och ett europeiskt perspektiv
- redovisa och hantera de grundläggande begrepp som används inom ljud- och vibrationsområdet (t.ex. ljudtryck, effektivvärde, nivå, efterklangstid, ljudisolering, ljudabsorption och A-vägning),
- beskriva och tolka akustiska signaler i tids- och frekvensdomänen
- redogöra för hur människor upplever ljud och vibrationer (hörsel, subjektiv upplevelse)
- beskriva spridning av ljud från akustiska källor och fenomen som påverkar ljudutbredning
- identifiera typiska brister i ljudlandskapet i byggd miljö och föreslå vanliga åtgärder för att minska bullerbelastningen utomhus
- identifiera typiska brister i akustiska egenskaper hos byggnadstekniska lösningar och föreslå vanliga åtgärder för att minska bullerbelastningen inomhus
- uppskatta grovt effekten av olika åtgärder för att minska bullerbelastningen inomhus
- utföra enklare beräkningar för trafikbuller och markvibrationer
- redogöra för vibrationer i strukturer och genomföra enkla dimensioneringsberäkningar för vibrationsisolering
- utföra enkla dimensioneringsberäkningar inom byggnadsakustik och rumsakustik
- beskriva processens delar när en akustikkonsult angriper ett problem och föreslår en lösning

Innehåll

- svängningsrörelse, vågrörelse, enfrihetsgradssystem, massa-fjädersystem, dämning,
- vågtyper och vågutbredning i strukturer, mark, vatten och luft, regelverk, normer,
- riktvärden och klassificeringar för ljud och vibrationer,
- grundläggande begrepp (t.ex. ljudtryck, effektivvärde, nivå, efterklangstid, ljudisolering, ljudabsorption och A-vägning),
- reduktionstal, enkelvägg, dubbelvägg,
- frekvensspektra, ters- och oktavband,
- människans hörsel och subjektiva upplevelse av ljud,
- akustiska källor (monopol och linjekällor), ljudutbredning (planvåg, cylindrisk vågutbredning, sfärisk vågutbredning), fenomen som påverkar ljudutbredningen (bl.a. absorption, reflektion, diffraktion, refraktion, inversion)
- åtgärder för att minska bullerbelastningen utomhus (planering av trafik och lokalisering av funktioner, avstånd, skärmning, kvartersutformning, planering av platser för rekreation)
- åtgärder för att minska bullerbelastningen inomhus (byggnadsutformning, fasadutformningar, balkonger, ventiler, fönster)
- böjvågor i strukturer och ljudutstrålning från vibrerande plattor och väggar
- vibrationsisolering
- beräkningsmodeller för vägtrafikbuller
- enkla modeller för uppskattning av markvibrationer
- beräkningar av reduktionstal för enkelvägg och dubbelvägg
- dimensionering av efterklangstid i rum med hjälp av absorbenter
- hur en akustikkonsult arbetar

Organisation

Föreläsningar, inventering i fält och projektarbete.

Litteratur

Material producerat vid Avd. för teknisk akustik som är tillgängligt från kurswebbsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH, skriftlig rapportering av projektarbete, betygskala TH, samt obligatorisk närvaro vid inventering i fält.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.