Kursplan för Fysik och kemi för samhällsbyggare

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics and chemistry for civil engineers
 • KurskodBOM221
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0217 Tentamen, del A 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
  • 10 Jan 2024 fm J
  • 05 Apr 2024 fm J
  • 19 Aug 2024 em J
  0317 Tentamen, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
  • 10 Jan 2024 fm J
  • 05 Apr 2024 fm J
  • 19 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom fysik och kemi.  Kursen fokuserar på studier av de fysikaliska och kemiska processer som är viktiga att förstå för kunna tillgodogöra sig innehållet i senare kurser i programmet där en fördjupning av tekniska tillämpningar inom olika delar av samhällsbyggnadsområdet sker.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Identifiera bindningstyper inom och mellan kemiska ämnen/föreningar samt relatera dessa till ämnenas/föreningarnas egenskaper. 
  - Förstå och tillämpa grundregler för kemiska jämviktsreaktioner, pH och löslighet.
  - Förklara grundläggande principer inom redox- och elektrokemi med tillämpning på korrosion.
  - Beskriva grundläggande begrepp i termodynamik såsom temperatur, tryck, spänning, koncentration och partialtryck.
  - Förklara endimensionella transportprocesser såsom värmetransport, konvektion, ström, diffusion.
  - Tillämpa grundläggande begrepp inom termodynamik såsom fasövergångar, allmänna gaslagen, värmekapacitet och pVT-diagram.
  - Använda korrekta enheter genom dimensionsanalys, förstå prefix och ange lämpliga värdesiffror vid beräkningar inom såväl fysik och kemi som övriga ämnen inom programmen.

  Innehåll

  Det byggda samhället genomsyras av kemiska och fysikaliska processer som ständigt bryter ner, omstrukturerar och utjämnar vår infrastruktur, på en mikroskopisk skala. På så sätt är dessa processer avgörande för till exempel funktion och livslängd för vår infrastruktur. En civilingenjör måste ta hänsyn till dessa processer, redan i ett planerande stadium, för att kunna säkerställa att exempelvis en grundläggning eller ett specifikt val av material ger upphov till långsiktiga och hållbara lösningar.
  En förståelse för kemi och fysik är också en nödvändighet för att kunna säkerställa samhällets centrala resurser som energi, vatten och luft.
  I denna kurs ges viktiga grunder i fysik och kemi med praktiska tillämpningar inom samhällsbyggnad. Varje kursvecka fokuserar på ett tema kopplat till lärandemålen; "kemiska bindningar och molekylär struktur", "elektrokemi", "kemisk jämvikt", "termodynamik", "gaslagen och fasövergångar" och "transportprocesser". Arbetet kring dessa teman sker i studentgrupper (se Organisation nedan).

  Organisation

  Merparten av kursen utgörs av projektbaserade självständiga temaarbeten i studentgrupper med fokus på "peer learning" (studentcentrerat och självstyrt lärande). Introducerande temaföreläsningar, konsultationstillfällen, övningar och återkommande återkoppling ger stöd i lärandet och temaarbetet. Laborationer ger praktisk tillämpning. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Kursböcker (meddelas på kurshemsidan ca 4 veckor innan kursstart)
  Eget studiematerial, instuderingsuppgifter, laborationshandledningar, videoföreläsningar, annat material

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Projektbaserade temaarbeten. Betygsskala: godkänd/icke godkänd.
  Skriftliga tentamina i fysik (del A) och i kemi (del B). Betygsskala: godkänd/icke godkänd.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.