Kursplan för Historia, teori och metod 6

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHistory, theory and method 6
 • KurskodARK615
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17119
 • Max antal deltagare26
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
1 hp2 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Behörighet till masterprogrammet.

  Syfte

  Kursen främjar studentens kunskaper i historia, teori och kritiska studier inom arkitektur och stadsbyggnad. Den utforskar specifika teoribildningar som formar samtida frågor inom området. Den tränar studentens förmåga att använda källmaterial som bas för att formulera ståndpunkter, argument och/eller forskningsfrågor.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  Visa förståelse för en specifik teoribildning inom arkitektur och stadsbyggnad.

  Färdigheter och förmåga

  Förstå och analysera argument i teoretiska texter.
  Använda teoretiska texter som utgångspunkt för att formulera en ståndpunkt eller frågeställning.
  På korrekt sätt använda citat, referenser och litteraturlista.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Främja värdet (och glädjen!) av historia, teori och metod inom arkitektur.
  På ett kritiskt sätt kunna sätta sin egen text och argumentation i relation till större frågor eller frågeställningar inom arkitektur och stadsbyggnad, enligt kurs-pm.

  Innehåll

  Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier som kontextualiserar och diskuterar kurslitteraturen. Med hjälp av dessa seminarier, och i dialog med lärare, formulerar studenten ämnet för sin uppsats. Uppsatsen ska vara en akademisk text, med referenser och litteraturlista.

  Organisation

  Kursen löper parallellt med studiokurser / projektkurser och består av 4-5 kurstillfällen under terminen. Kursbeskrivningen och dess kontext introduceras i en föreläsning vid första kurstillfället. Lärande är strukturerat kring läsuppgifter, seminarium och/eller föreläsningar. Delinlämningar specificeras vid kursstart och består av läsuppgifter, andra uppgifter och presentationer samt den avslutande uppsatsen. Studenterna arbetar individuellt.

  Litteratur

  Anges i kursbeskrivning.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Minst 80 % aktiv närvaro vid seminarier. Studentens uppsats bedöms och betygsätts efter inlämning vid terminsslut.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 24 till 26 av UBS
    [Kurstillfälle 1]