Kursplan för Arkitektur - en introduktion

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture - an introduction
 • KurskodAFT043
 • Omfattning10,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45143
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt, del A 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Konstruktionsövning + lab, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0314 Laboration, del C 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0414 Laboration, del D 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursens syfte är att presentera arkitektens arbetsfält och introducera metoder för arkitektstudier och arkitektarbete. Kursen skall även presentera arkitektur som kunskapsområde och att beskriva arkitekturens roll i samhället. I kursen ingår grundläggande gestaltningsprojekt av rum, med syftet att ge insikt om skissens, modellens och ritningens fundamentala betydelse för förståelse av rum, för problemlösning och för kommunikation.

Studenten ska uppmuntras att upptäcka och utveckla en egen repertoar av undersöknings- och uttrycksmedel för att med hjälp av dessa öka sin kommunikationsförmåga och förståelse för representationer av arkitektur i två och tre dimensioner.

Gestaltningsprojektens syfte är att ge en introduktion till att se och tänka rum och träna upp känslan för gestaltning av rum i relation till klimat, konstruktion och landskap. Diskutera rummet utifrån premisserna rum/klimat, rum/konstruktion, rum/landskap.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

INTRODUKTION OCH PROJEKT (5,0 hp)
(Projekt, del A)
Vara orienterad om arkitektutbildningens pedagogiska principer.
Vara orienterad om arkitektyrkets olika områden.
Vara bekant med de i utbildningen förekommande momenten.
Vara bekant med utbildningens mål, organisation och uppläggning.
Utveckla metoder för ledarskap av egna studier.
Referera till grundläggande rumsbegrepp.
Förstå grunderna i rumsbildning och rumsutformning.
Referera till grundläggande kunskaper om landskapskarakterisering och analys.
Tillämpa grundläggande metoder för landskapskarakterisering.
Föra ett resonemang kring landskapets och byggnadens rum.
Föra ett resonemang kring det byggda rummet och användaren.


RUM, KLIMAT OCH KONSTRUKTION (1,5 hp)
(Konstruktionsövning + laboration, del B)

Förstå klimatets och konstruktionens betydelse för formande och byggande av rum.


RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG (2 hp)
(Laboration, del C)
Referera till grundläggande begrepp om skissprocessen som designmetod.
Använda skissning som metod i frihandsteckning, ritning och fysiska modeller.
Utföra grundläggande arkitektritningar (plan, sektion och fasad).
Tyda och tolka en ritning.


FÄRG, FORM OCH VISUALISERING (2 hp)
(Laboration, del D)
Förstå perspektivets grunder.
Använda frihandsperspektiv.
Förstå att arkitekturupplevelser kan nås och beskrivas med andra uttrycksmedel än ritning som t.ex. frihandsperspektiv, teckning, färg och ljusstudier.

Innehåll

INTRODUKTION OCH PROJEKT (5,0 hp)
(Projekt, del A)
I föreläsningar och seminarier presenteras arkitekturens roll i samhällsbygget, samhällsdebatten och konsten samt utbildningens uppläggning och metoder för studier. Arkitekters olika arbetsområden och arkitektrollens förändring presenteras i föreläsningar med praktiserande arkitekter, lärare och forskare verksamma på skolan.
Genom olika övningar utvecklar studenterna projekt för rum i landskap, vilka värden kan skapas i relation till målgrupp och funktion. I samband med projektuppgift förmedlas kunskaper om klimat, landskapsanalys och presentation. Projektet utvecklas genom handledning av praktiserande arkitekter och lärare. Projektet avslutas med kritik och reflektion kring processen och vilka värden som skapats.

RUM, KLIMAT OCH KONSTRUKTION (1,5 hp)
(Konstruktionsövning + laboration, del B)

I föreläsningar behandlas rum, klimat och konstruktion som förutsättningar för arkitektonisk gestaltning. Den fysiska modellen används som utgångspunkt för konstruktionsövningen. Grunder för ledarskap och värdeskapande förmedlas och prövas i projektarbetet. I den individuella övningen och den gruppgemensamma laborationen förmedlas praktiska kunskaper om rum, klimat och konstruktion. Övningen avslutas med en reflektion kring processen och vilka värden som skapats.


RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG (2 hp)
(Laboration, del C)
I föreläsningar och övningar presenteras och övas färdigheter i metoder och verktyg i anslutning till projektarbetet.

FÄRG, FORM OCH VISUALISERING (2 hp)
(Laboration, del D)
I föreläsningar, övningar och laborationer presenteras och övas färdigheter i metoder och verktyg. Genom frihandsteckning, modellstudier och andra metoder övar studenterna att gestalta rum och volym samt tränar sin förmåga att karaktärisera ljus, färg och material.

Organisation

Kursen genomförs och leds av ett lärarlag. Övningar och laborationer genomförs i tät samverkan med projekt. Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, projekt med handledning och kritik samt reflektion och utvärdering. Redovisade projekt och reflektion dokumenteras i portfölj. Dagboksanteckningar och veckoreflektion ligger till grund för avslutande reflektion.

Litteratur

Om arkitektur (ur ett pågående samtal)
Redaktör: Claes Caldenby, Fredrik Nilsson Utgiven: 201110
Den sökande skissen av Arne Branzell
Arkitektens handbok
av Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström
Retorikens Kraft av Josefin Karlsson, Studentlitteratur utgiven 2017

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs 80% närvaro, redovisade och godkända övningar, deltagande i projektarbete (samtal med övningsassistenter), inlämnat och godkänt projekt och inlämnade reflektioner över processen. Examinationen sker i form av inlämnade övningar och kritik. Redovisade projekt och reflektion skall dokumenteras i portfolio.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.