Kursplan för Byggnadens tektonik 1

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding tectonics 1
 • KurskodACE480
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05118
 • Max antal deltagare15 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen erbjuder en möjlighet att förbättra förmågan att gestalta byggnader, undersöka konsten att hantera konstruktion, material och byggkomponenter som grundläggande medel för att skapa rum runt mänsklig aktivitet. Genom kunskaper i byggnadsteknik, även på detaljnivån, förbättrar arkitekter sin ställning i både projekterings- och byggprocessen. Projektet är designorienterat och syftar till en arkitektonisk syntes som är genomförbar och holistisk.

Kursen är den första av två fristående kurser med anknytning till byggnadsdesign. De kan läsas separat, men det är också möjligt att läsa båda. Progressionen i de två masterkurserna utgörs av en större komplexitet och realism, Byggnadens tektonik 2 ökar komplexitetsnivån när det gäller plats och teknik. I Byggnadens tektonik 2 introduceras också teknik för inomhusklimat som en del av den arkitektoniska utformningen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Visa utvecklad kunskap och förståelse inom arkitektur, som här betraktas som gestaltning av rum för mänsklig aktivitet genom användande av material och konstruktion.
 • Visa utvecklad kunskap om tekniska lösningar och rumsliga principer som gör den byggda miljön hållbar och robust.
Färdighet och förmåga
 • Genomföra ett arkitekturprojekt, från övergripande utformning till detaljer, och hantera sammanhang och tekniska frågor med hög komplexitet.
 • Utveckla ett eget förhållningssätt till material och konstruktion och deras förhållande till det arkitektoniska rummet, samt låta det påverka utformningen.
 • Genomföra projektet självständigt, kreativt och kritiskt med konventionell arkitektonisk metod och syntes - ritningar, modeller, perspektiv med hög precision.
 • Presentera och diskutera projektet med hjälp av en konventionell repertoar av arkitektoniska medier och metoder - ritningar, modeller, perspektiv samt muntlig och skriftlig kommunikation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Integrera funktionella behov, estetiska värden, material och konstruktion i ett arkitekturprojekt präglat av långsiktighet och hållbarhet.
 • Utvärdera och kritisera andra projekt utifrån ovanstående perspektiv.

Innehåll

Att realisera arkitektoniska idéer i den fysiska världen, rum för mänsklig verksamhet, med hjälp av material och konstruktion, är kärnan i vårt yrke som arkitekter.

Kursens uppgift är att gestalta en byggnad, att utveckla förmågan att hantera konstruktion, material och byggnadskomponenter som grundläggande medel för att skapa rum och byggnader. Byggnadsmaterial som tegel, betong och trä, som har visat sig vara användbara i människans historia, står i fokus.

Kursen syftar till att förädla konventioner - innovation inom konventionens ram. Kontinuitet är ett nyckelord. Robusthet är också viktigt: vilka egenskaper hos en byggnad gör en långsiktigt effektiv användning och uppskattning möjlig?

Projektet uttrycks huvudsakligen i exakta ritningar och fysiska modeller, som är arkitekternas främsta gestaltnings- och kommunikationsmedel, och sträcker sig från utformningen av en övergripande idé till detaljer för att fullt ut utnyttja arkitekturens humaniserande potential.

Organisation

Projektet är designorienterat och genomförs individuellt. Grupparbete tillämpas vid inledande undersökningar. Föreläsningar, studiebesök, förstudier och presentationer anpassas till kursens uppgift. Utvärderingar sker i grupp för att öka effekten av resultaten från enskilda projekt.

Litteratur

Enligt kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenten måste uppfylla följande för att få godkänt i kursen, betyget 3:
 • Aktivt deltagande i förstudie, genomgångar och kritik.
 • Leverera kritik av ett studentprojekt enligt instruktionerna i kurs-PM.
 • Ovanstående krav uppfyllda plus genomföra ett projekt som uppfyller de kriterier som anges i kurs-PM.

Studenten måste uppfylla följande för betygen 4 och 5:
 • Betyg 4: Ovanstående krav uppfyllda samt genomföra ett projekt på utvecklad nivå i fråga om projektidéer och genomförande.
 • Betyg 5: Ovanstående krav uppfyllda samt genomföra ett projekt på avancerad nivå i fråga om projektidéer och genomförande.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-31: Examinator Examinator ändrat från Mikael Ekegren (miek) till Björn Gross (bjogro00) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]