Kursplan för Arkitekttävlingar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural competitions
 • KurskodACE420
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05133
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp10 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla individuell skicklighet och färdighet för självständigt deltagande i arkitekttävlingar. Kursen skall ge insikter, reflektioner och diskussioner om arkitekttävlingarnas historia liksom en översikt över nutida typer och förutsättningar för arkitekttävlingar i olika nationella kontexter. Detta förmedlas genom ett antal föreläsningar, där även tävlingsstrategier behandlas av erfarna arkitekter och jurymedlemmar. Kursen innefattar övningar i grafisk och muntlig presentationsteknik liksom information om videovisualisering och datoranimering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • visa medvetenhet om arkitekttävlingars formella procedurer, förutsättningar, typer, kulturer och kontexter i ett historiskt och samtida internationellt perspektiv som uttryck för yrkets unika profil och särdrag.
Färdighet och förmåga
 • självständigt genomföra en tolkning av en designuppgift eller ett professionellt tävlingsprogram och framställa och presentera efterfrågat material i form av planscher med väl valda ritningar, illustrationer och modeller som förberedelse inför yrkespraktiken.
 • utforma ett arkitektoniskt förslag utifrån ett helhetsperspektiv, hantera komplexa sammanhang och ta hänsyn till befintliga värden och krav ur olika användarperspektiv samt i relation till hållbar utveckling.
 • systematiskt tillämpa kunskap och förståelse för fysiska, tekniska och processprinciper inom design.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • formulera en välgrundad åsikt och en kritisk tolkning av och förhållningssätt till arkitekttävlingarnas kulturella värden och roll i samhället som ett verktyg för att utveckla arkitektens yrkesprofil och för att främja innovationer och urbana och arkitektoniska kvaliteter, samt för att identifiera och potentiellt tillämpa lämpliga och framgångsrika designstrategier i professionella tävlingssituationer.

Innehåll

Kursen inleds med föreläsningar om arkitekttävlingar och presentation av programmet för Wernstedts studenttävling. Denna fas följs av en platsanalys och sedan den arkitektoniska utformningen av tävlingsförslaget. Modellarbete, ritningar och illustrationer är här av avgörande betydelse.

En serie föreläsningar om tävlingar i arkitektur fullbordar övningen. Kursen syftar till att förbereda studenterna för en situation där arbetet utförs utan assistans under tävlingen. Feedback på de inlämnade förslagen ges i efterhand. Ett väl genomfört projekt är därför en bra referens i studentens professionella portfölj.

Organisation

Wernstedtskissen kom till genom en donation från professor Melchior Wernstedt (1886–1973). Tack vare finansieringen kan Chalmers arrangera en riktig arkitekttävling med program, jury och prissumma till vinnaren/vinnarna.

Tävlingen är öppen för alla studenter som är registrerade i MPARC-kursen Arkitekttävlingar på Chalmers Arkitektur ACE. Bidragen kan lämnas in av antingen en eller högst två studenter. Endast fullständiga bidrag som levereras i tid kommer att utvärderas. Tävlingen är endast en studentuppgift. Programmet har ingen relation till de faktiska behoven eller kraven.

Programmet är unikt för varje år. Det har oftast varit en liten eller medelstor byggnad på en tomt i Göteborg. Tidigare studenter har arbetat med uppgifter så som en ny aula på Götaplatsen, en förskola i Slottsskogen, en plats för väntan vid älven, ett vigselkapell på Saltholmen och många andra hypotetiska uppdrag.

För tidigare resultat se www.chalmers.se sök på Wernstedt Student-Tävling

Studios och snickeriet används för framställning av fysiskt eller digitalt material.

Litteratur

Finns tillgängliga i A-biblioteket
 • Andersson, J. E., Bloxham-Zettersten, G., and Rönn, M. (eds.) (2016), Architectural Competitions as Institution and Process. Stockholm, Sweden: Kulturlandskapet I The Royal Institute of Technology.
 • 'Architectural Competitions' (2009) Nordic Journal of Architectural Research No 2/3, 2009.
 • Andersson, J. E., Rönn, M. & Bloxham-Zettersten, G., Eds. (2013). Architectural Competitions – Histories and Practice. Stockholm, Rio kultur kooperativ.
 • Arkitekttävlingar 2007-2010, (2010) Sveriges Arkitekter (Swedish Association of Architects)
 • CONDITIONS/NO (2010): ‘The Future of Competitions’, issue #7/2010
 • Dreams and comp(L)eted projects - 130 years of Finnish Architectural Competitions, (2006) SAFA exhibition
 • Europan 10 Result Book Sweden x 4 Result book, (2010) Stockholm, E. Wingquist & A. Johansson, eds.
 • Gromark, S. (2012). "Bakåtblickar - Framtidsvyer / Looking Backwards - Looking Forwards" in Torsvall, J., P. Kraft, H. Mattsson, E. Wingquist and A. Johansson. EuroPanic - Europan Sweden – a thousand new ideas for our cities / Europan Sverige – tusen nya idéer för våra städer. Stockholm, Europan Sweden / Europan Sverige c/o Sveriges Arkitekter pp: 76-80.
 • Hagelqvist, S. (2010). Arkitekttävlingen som föreställning: den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft, Stockholm, axl books. [diss.]
 • Kazemian, R, M Rönn & J E Svensson (2007). Arkitekturtävlingar - erfarenheter från Finland, Stockholm, Axl Books.
 • Lipstadt, Hélène, (1989), The Experimental Tradition: Essays on Competitions in Architecture, Princeton Architectural Press.
 • Prinz, Frederik and Uffelen, Chris Van (2011). Competition Architecture Braun Publishing AG, Berlin
 • Rönn, M, R Kazemian & J E Andersson, Eds. (2011). The Architectural Competition: Research Enquiries and Experiences. Stockholm, Axl Books.
 • Svensson, Charlotte (2008). Arkitekttävlingar, om konsten att hitta en vinnare, Stockholm: TRITA-ARK Akademisk Licentiatavhandling 2008:3, KTH.
 • Torsvall, J., P. Kraft, H. Mattsson, E. Wingquist and A. Johansson. (2012). EuroPanic - Europan Sweden – a thousand new ideas for our cities / Europan Sverige – tusen nya idéer för våra städer. Stockholm, Europan Sweden / Europan Sverige c/o Sveriges Arkitekter
 • Tostrup, Elisabeth, (1999), Architecture and Rhetoric. Text and Design in Architectural Competitions, Andreas Papadakis Publisher.
 • Waern, Rasmus, (1996), Tävlingarnas tid. Arkitekttävlingarnas betydelse i borgerlighetens Sverige. Chalmers arkitektur [diss.]

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämning av ett godkänt tävlingsbidrag till Wernstedtskissen eller annan relevant internationell tävling för studenter eller professionella under kursperioden, så som Europan. Alla tävlingar måste granskas och godkännas av juryn. Vidare krävs närvaro vid det sammanfattande seminariet där slutliga tävlingsresultat offentliggörs samt deltagande i alla obligatoriska föreläsningar.
Betygsättningen baseras på de slutliga inlämningarna, den avslutande projektpresentationen och kommentarer från juryn.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.