Kursplan för Förberedelse för examensarbete: akademiskt arbetssätt och övergripande struktur

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaster's thesis preparation: Academic approaches and general structure
 • KurskodACE370
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 30 hp, varav minst en designstudio, inom masterprogrammet Arkitektur och stadsbyggnad (MPARC) eller masterprogrammet Arkitektur och planering för hållbar framtid (MPDSD), eller motsvarande.

Syfte

Denna kurs förbereder studenterna för deras examensarbete i arkitektur. Kursen ger en orientering i teorier och metoder med fokus på akademiska förhållningssätt och skrivande. Inom kursen formulerar studenterna en projektplan i enlighet med de akademiska kraven. Kursen är kopplad till kursen ”Förberedelse för examensarbete: Gestaltning och narrativ”.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • relatera det egna arbetet till teorier och metoder inom arkitektur och/eller stadsbyggnad samt till arkitekturprofessionen och till hållbarhetsperspektiv
Färdighet och förmåga
 • reflektera över sambandet mellan forskning och gestaltning i studentens kommande examensarbete
 • förbereda och planera examensarbetets generella struktur och formulera en projektplan i enlighet med de akademiska kraven
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och bedöma den lärprocess studenten har genomgått och identifiera behov av ytterligare kunskaper och färdigheter
 • konstruktivt utvärdera sitt och andra studenters arbete samt ge konstruktiv feedback till andra studenter

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, workshops, seminarier, inlämningsuppgifter och presentationer. Studenterna utformar en projektplan i enlighet med de akademiska kraven för examensarbetet. Under kursen kommer studenterna att ge feedback till och ta emot feedback från andra studenter.

Organisation

Kursen pågår parallellt med kursen Förberedelse för examensarbete: gestaltning och narrativ. Om studenten går båda kurserna kommer materialet från kurserna att kopplas samman.

Studenterna delas in i grupper utifrån tilldelade examinator(er) och handledare, men blandas också mellan dessa grupper, vilket ger ett tvärkritiskt förhållningssätt. Lärandet är uppbyggt kring föreläsningar, workshops, grupparbete, feedback i grupp, individuellt arbete, återkoppling från lärare och inlämningsuppgifter. Studenterna arbetar individuellt eller i par beroende på hur de planerar att genomföra sitt examensarbete.

Litteratur

Litteratur kommer att meddelas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd i kursen måste följande krav vara uppfyllda:
 • Aktivt deltagande vid föreläsningar, grupparbeten, presentationer och andra schemalagda aktiviteter (minst 80 % närvaro).
 • Inlämning av alla kursuppgifter som beskrivs i kurs-PM.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-06-27: Examinator Examinator ändrat från Joaquim Tarraso (tarraso) till Julia Fredriksson (julfre00) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]