Kursplan för Bostadens rum

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHousing design: Space for living
 • KurskodACE260
 • Omfattning10,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp,Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0323 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 • Introduktion till form och rum, eller motsvarande
 • Byggnadens rum, eller motsvarande
Kursen är en del i lärsekvensen Design och bygger vidare och fördjupar kunskap om formlära, formspråk och rumsgestaltning som behandlades i ovan nämnda kurser.

Syfte

Kursen är en del i en sekvens av designkurser som ger studenterna kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera projekt på olika skalor och skapa hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning. Kursen Bostadens rum avser gestaltning och framtagande av en bostad i en simulerad arkitekt-beställar-situation. Kursen bygger vidare och fördjupar kunskap om formlära, formspråk och rumsgestaltning. Studenterna jobbar iterativt med den övergripande kompositionen av bostaden genom planlösning, sektion, fasad och modell men fördjupar arbetet vidare genom detaljer och materialisering samt relationerna mellan delar och helhet. Kursen ger studenter grundläggande kunskap om inneklimat i relation till termisk komfort, ventilation och ljus för att bidra till hållbara lösningar med hänsyn till människors välmående. I kursen fördjupas kunskaper och färdigheter om byggnadsteknikens och materialens förutsättningar med trä i fokus. Kursen ger också studenterna färdigheter i digital framtagande av arkitektritningar. Vidare ska studenterna fördjupa kunskaper och färdigheter kring presentation och kommunikation av projektets resultat genom muntlig och visuell kommunikation och genom att kombinera analoga och digitala verktyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Beskriva olika bostadstypologier och dess utveckling över tid samt reflektera över detta utifrån hållbarhet och kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning.
 2. Analysera och undersöka beställarens önskemål och behov, formulera ett koncept/en bärande idé och skissa alternativa förslag och utvärdera dem utifrån såväl rationella ställningstagande som subjektiva värderingar.
 3. Beskriva och gestalta bostadens inneklimat kopplad till människornas välmående och livsmiljö.
 4. Presentera projektens planlösning, sektion, fasad och detaljer genom analoga och digitala verktyg.
 5. Presentera ett projekt för beställaren såväl muntlig som visuell och med mixade verktyg.
 6. Diskutera hur stomsystem, inneklimat, klimatskal, byggnadsdetaljer och materialval samspelar med byggnadens arkitektoniska kvalitéer och kravet på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet.
 7. Reflektera över sitt eget arbete och lärande och formulera utvecklingsbehov som kan tillgodoses i kommande kurser.

Innehåll

Kursen består av tre moduler.

Projekt

Den första modulen avser ett designprojekt som ger studenter kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera ett bostadsprojekt i en simulerad arkitekt-beställar-situation. Vidare ska studenten få en grundläggande introduktion till existerande bostadstypologier och dess utveckling över tid.

Inlämningsuppgift, del A

I den andra modulen ska studenten få en grundläggande introduktion till bostadens mikroklimat (ex lufttemperatur, ventilation och ljusförhållanden) som påverkar boendes välmående och är därmed central för hållbar byggnadsdesign.

Inlämningsuppgift, del B

I den tredje modulen ska studenter få vidare färdigheter i ritarbete där digital framtagande av arkitektritningar introduceras. Vidare ska studenten fördjupa kunskaper och färdigheter kring presentation och kommunikation av projektets resultat där både muntlig och visuell kommunikation utvecklas och analoga och digitala verktyg mixas.

Organisation

I kursen används projektbaserad undervisning där studenter lär av och med varandra på ritsalen i kombination med handledning av lärare. Utöver projektarbete består kursen av föreläsningar, designlaborationer och seminarier. Föreläsningarna introducerar studenterna till olika bostadstypologier och hur bostäder har utvecklad över tid. Designlaborationer är explorativa och ger studenter grundläggande designfärdigheter. Seminarier syftar till att ge studenterna en möjlighet till reflektion av både andras och sitt eget arbete. Kursen avslutas med ett reflektionsmoment av tillägnade erfarenheter från kursen som samlas i portfolio. Kursen innehåller en studieresa i Norden.

Litteratur

Nylander, Ola: Svensk bostadsarkitektur, Studentlitteratur, 2018.
Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom
 • Kontinuerlig examination av projekt som motsvarar 7,5 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 4, 5 och 6
 • Inlämningsuppgift A om Hållbar utveckling som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 3
 • Inlämningsuppgift B om Gestaltnings- och representationsmedier som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 4
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 7
 • Aktivt deltagande i kursen
Kontinuerlig examination betyder att examination sker genom flera presentationstillfällen med tydliga inlämningskrav som meddelas vid kursstart. Även obligatoriska moment meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.