Kursplan för Arkitektur, teori och hållbarhet

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture, theory and sustainability
 • KurskodACE245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 3 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp
Betygsskala: UG
3 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen ger studenterna en introduktion till utbildningens upplägg, till arkitektur som profession och arkitektens olika yrkesroller. I kursen ska studenterna även få insikt i arkitekturämnets tvärdisciplinära karaktär som bygger på både akademisk kunskap inom flera olika vetenskapliga fält (teknikvetenskap, samhällsvetenskap, konst och humaniora) och konstnärliga och hantverksmässiga färdigheter. I kursen riktas särskilt fokus mot teorier om form och rum samt designteori genom att introducera dess centrala begrepp, tankefigurer och metoder. Kursen ger också studenterna en introduktion till hållbar utveckling utifrån tre för arkitektur relevanta perspektiv: Arkitekturprofessionens olika roller och ansvar i relation till hållbar utveckling, resursperspektivet i relation till den byggda miljön och planetära gränser samt det sociala perspektivet där hälsosamma och jämlika livsmiljöer står i fokus.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Beskriva arkitektens profession och arkitektens olika yrkesroller.
 2. Beskriva och exemplifiera arkitekturens tvärdisciplinära karaktär och dess förankring i både akademisk kunskap inom flera olika vetenskapliga fält och konstnärliga färdigheter med användning av viktiga grundbegrepp.
 3. Beskriva centrala begrepp, tankefigurer och metoder inom teorier om form och rum samt designteori.
 4. Beskriva hållbarhetsutmaningar i relation till arkitektur och stadsbyggnad med användning av viktiga grundbegrepp, ge exempel och principlösningar ur resursperspektivet och det sociala perspektivet samt reflektera över målkonflikter.
 5. Reflektera och tänka kritiskt om arkitekturens och stadsbyggandets roll i hållbar samhällsutvecklingen, kring identitet och makt och dess koppling till arkitekturen och om arkitektens framtida yrkesroll.

Innehåll

Kursen startar med en introduktion till arkitektutbildningens upplägg och innehåll. I denna introduktion diskuteras också centrala pedagogiska inslag i utbildningen såsom projektbaserad undervisning, kontinuerlig examination, roll av kritik och portfolio. Vidare består kursen av två moduler:

Inlämningsuppgift, del A

Den första modulen behandlar arkitektens olika yrkesroller, arkitekturämnets tvärdisciplinära karaktär och centrala begrepp, tankefigurer och metoder inom teorier om form och rum samt designteori.

Inlämningsuppgift, del B

Den andra modulen är en introduktion till arkitektur och hållbar utveckling utifrån tre perspektiv: professionens perspektiv (roller och ansvar), resursperspektivet (planetära gränser) och sociala perspektivet (människornas livsmiljö).

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och övningar. Kurslitteraturen inläses parallellt med föreläsningar, diskuteras i seminarier och undersöks genom övningar enskilt och i grupp. Kursen avslutas med ett reflektionsmoment av tillägnade erfarenheter från kursen som samlas och tecknas ner i portfolio.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom
 • Inlämningsuppgift A om Arkitektur och teori som motsvarar 4,5 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2 och 3
 • Inlämningsuppgift B om Hållbar utveckling som motsvarar 3,0 hp och examinerar främst lärandemål 4 och 5
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 5
 • Aktivt deltagande i kursen
Inlämningskrav och obligatoriska moment meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.