Kursplan för Introduktion till form och rum

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural design and aesthetics
 • KurskodACE240
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 6 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen är en introduktion till arkitekturens formspråk och formlära och ger studenterna en grundläggande förståelse av arkitekturämnet, introducerar dem för en uppsättning verktyg och begrepp samt ger dem färdigheter att jobba undersökande och metodisk med design. Kursen ger också studenterna en introduktion till de olika skalorna som arkitekter arbetar med, från detaljer i en byggnad till det offentliga rummet i staden samt relationerna mellan skalorna. Genom designlaborationer får studenterna möjlighet att analysera och kreativt undersöka plats, form och rum med olika gestaltningsmetoder. Kursen ger också studenterna grunderna till arkitekturens uttrycksmedel och sinnliga kvaliteter utifrån exempelvis färg, ljus, ljud och materialitet. Vidare kommer studenterna att bekanta sig med olika design-, analys- och kommunikationsmetoder samt utforska hur analoga och digitala verktyg kan stödja designprocessen. Ett specifikt syfte är att främja kritiskt tänkande i relation till olika gestaltningsmetoder samt typer av medier och verktyg, vilket utvecklar studenternas självständiga bedömning av möjligheter och begränsningar av dessa.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Beskriva plats, form och rum genom för arkitektur grundläggande begrepp kopplad till formspråk, formlära och rumsgestaltning.
 2. Genomföra explorativa undersökningar av plats, form och rum genom olika arkitektoniska gestaltningsmetoder.
 3. Utvärdera gestaltningsförslag och göra informerade val utifrån såväl subjektiva värderingar som rationella ställningstagande.
 4. Beskriva rollen och syftet med ritningar och modeller för arkitektur, både i designprocessen och som kommunikationsverktyg.
 5. Använda olika analoga och digitala verktyg och reflektera över dess tillämpning samt möjligheter att kombinera dem.
 6. Reflektera över sitt eget arbete och lärande och formulera utvecklingsbehov som kan tillgodoses i kommande kurser.

Innehåll

Kursen består av två moduler.

Projekt

Den första modulen introducerar designteori, arkitekturens formspråk och formlära, inklusive grunderna i färglära och teknik. I denna modul får studenterna också en introduktion till designprocessens olika steg som behandlas i separata övningar.

Inlämningsuppgift

I den andra modulen får studenterna en introduktion till ritningens och modellens roll i designprocessen och får händighet i att använda olika analoga och digitala verktyg för analys, design och kommunikation av både process och resultat.

Innehållet i dessa två moduler kombineras ofta i samma designuppgift men examineras separat.

Organisation

Kursen inleds med introduktion till skolans lokaler och deras roll i utbildningen, där introduktion till skolans verkstad innefattas. I kursen används projektbaserad undervisning där studenter lär av och med varandra på ritsalen i kombination med handledning av lärare. Kursen består av föreläsningar, flertalet korta designlaborationer och seminarier. Föreläsningarna introducerar specifika ämnen som formlära, formspråk och ritteknik och har syfte att vara både kunskapsförmedlande och inspirerande. Designlaboratorierna ger studenterna, utifrån relativt enkla designuppgifter, kunskap om grundläggande arkitektoniska koncept och färdigheter att utforska olika designalternativ som vidareutvecklas i de mer komplexa designprojekten i kommande kurser. Seminarier syftar till att ge studenterna möjlighet att reflektera över de ämnen som introducerats, samt lära av både andras och sitt eget arbete. Kursen avslutas med ett reflektionsmoment av tillägnade erfarenheter från kursen som samlas och tecknas ner i portfolio.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom
 • Kontinuerlig examination av projekt som motsvarar 6,0 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 3 och 5
 • Inlämningsuppgift om Gestaltnings- och representationsmedier som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 4 och 5
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 6
 • Aktivt deltagande i kursen
Kontinuerlig examination betyder att examination sker genom flera presentationstillfällen med tydliga inlämningskrav som meddelas vid kursstart. Även obligatoriska moment meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-06-28: Examinator Examinator ändrat från Meta Berghauser Pont (meta) till Björn Gross (bjogro00) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]