Lärande och ledarskap

120 hp (MSc, 2 år)

Civilingenjör och gymnasielärare i samma utbildning

Lärande och ledarskap är en unik masterutbildning som förenar dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik med kunskaper om hur man kommunicerar och samverkar. Utbildningen leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen.Lärande och ledarskap är en påbyggnadsutbildning för dig som har en förkärlek för matematik, naturvetenskap och teknik och som med de grundkunskaperna vill jobba med människor och kommunikation. Du får kunskaper som gymnasielärare behöver och som företag efterfrågar. Du blir expert på att leda lärande, människor och organisationer.​

Unik utbildning

Efter examen kommer du ha mycket praktisk erfarenhet av ledarskap. Praktikkurserna i gymnasieskola innebär att du kommer att agera ledare för en grupp med ca 30 unga vuxna som du skall få att strävan mot höga akademiska mål och hjälpa att finna sina egna vägar mot dessa. 

Du kommer också att ha stor vana att undervisa och presentera för andra människor. Detta kommer du ge dig trygghet både om du står framför en gymnasieklass och om du står framför din projektgrupp eller kanske företagets ledningsgrupp.

Under utbildningen kommer du också att arbeta mycket med att ge och ta återkoppling kopplat till ditt ledarskap och undervisning. Tillsammans med en del andra inslag om gruppdynamik och mellanmänslig interaktion kommer detta innebära en personlig utveckling för din del. Sammanslaget ger allt detta dig en unik kompetens, både som ingenjör och som lärare.
 
Utbildningar som kombinerar ingenjörs och lärarstudier finns sedan ett antal år tillbaka vid Tammerfors universitet i Finland och vid KTH i Stockholm. Man har där haft mycket goda resultat och studenter har varit attraktiva på arbetsmarknaden. Nu finns också möjligheten för dig att studera till dubbelexamen vid Chalmers.
​​​​​

Utbildningens innehåll•  Matematik, undervisning och bedömning, 7,5 hp
I denna kurs lär du dig att planera och genomföra undervisning/presentation samt att ge och ta återkoppling. Du övar din förmåga genom att undervisa för dina studiekamrater om det matematiska innehållet i denna kurs. Dessutom finns också moment om bedömning, röst, kroppsspråk och IKT.
 

•  Utbildningens uppgift och ramar, 7,5 hp
Detta är den kurs i programmet som har enbart lärarrollen i fokus. Kursen tar sin utgångpunkt från hur teknikutvecklingen påverkat vår bild av människans lärande och minne. Kursen sätter sedan läraren i en organisatorisk och historisk position genom att behandla utbildningssystemets historia och den politiska styrningen av skolan. Dessutom finns inslag om specialpedagogik.

 
•  Leda individ och grupp, 7,5 hp
Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om, och förmåga att, leda personer och grupper, både i klassrummet och i näringslivet. Målet är att du skall kunna analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur.
 
•  Lärande och ledarskap i praktiken 1, 7,5 hp
Denna kurs innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande på en gymnasieskola. Huvudsakligt fokus ligger på gruppdynamiken i klassrummet och i lärarkollegiet, och men omfattar även IKT och utvärdering. Vidare utvecklas dina kunskaper i undervisning, både genom auskultation och genom egen undervisning i matematik.
 
•  Problemlösning och lärande, 7,5 hp
Problemlösning är centralt både i ingenjörsverksamhet och i gymnasieskolans undervisning. I denna kurs studeras problemlösning som objekt och som verktyg för lärande. Genom att fördjupa dina egna kunskaper i geometri får du praktisera och öva din problemlösningsförmåga. Du får arbeta med hur man kan använda problemlösning som ett verktyg för lärande.
 
•  Naturvetenskapligt och tekniskt lärande, 7,5 hp
Kursen behandlar fysik-, kemi- eller teknikdidaktik beroende vilken ämnesbakgrund man har. Stort fokus på att planera en kurs övergripande och mer i detalj utifrån arbetsområden och att planera utifrån man skall bedöma elevers lärande och slutligen sätta betyg. I den aktuella ämnesfördjupningen arbetas med didaktiska frågor som rör ämnet utifrån ämnesplanerna. I denna kurs ingår även lärande för hållbar utveckling som en del.
 
•  Modeller för förståelse, 7,5 hp
Det centrala objektet i denna kurs är modellbegreppet och hur synen på det kan skilja sig mellan olika vetenskaper. Med detta som utgångspunkt studeras en del klassiska lärandeteorier på sociokulturell-, kognitiv och psykologisk- samt på neurodidaktisk nivå. Detta kontrasteras med studier av naturvetenskapliga och matematiska modeller. Du kommer att få göra två egna modelleringsprojekt.
 
•  Utvecklingsprojekt i praktiken, 7,5 hp
Kursen inleds med en intensiv duvning i projektledning/arbete. Huvuddelen av kursen innebär sedan att du leder ett projektteam samtidigt som du deltar i ett annat projekt som leds av andra klasskamrater. Både projekten handlar om att utveckla lärande eller ledarskap i skolan, näringslivet eller i en annan organisation. Målet är att du skall fördjupar dina kunskaper om lärande och ledarskap för att du ska kunna driva olika utvecklingsprojekt.
 
•  Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik, 7,5 hp
I denna kurs studerar man olika modernare lärandeteorier samt moderna perspektiv på lärande, dessutom ingår teknikhistoria och vetenskapsteori som del av kursen. Kursen går parallellt med Lärande och ledarskap i praktiken 2 och didaktiska perspektiv kopplas till denna.

•  Lärande och ledarskap i praktiken 2, 7,5 hp
Kursen innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande på en gymnasieskola, men i denna kurs sker övningsundervisning huvudsakligen i fördjupningsämnet fysik, kemi eller teknik. Fokus ligger denna gång på undervisning och omfattar även specialpedagogiska perspektiv, IKT och utvärdering. Kursen kopplar till Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik. Kursen innebär både auskultation och egen undervisning.

•  Lära och leda i dysfunktionella organisationer, 7,5 hp
Behandlar organisationen som arena för samarbete och konkurrens. Du kommer att utifrån dina erfarenheter och lärdomar av att driva utvecklingsprojekt i kursen Utvecklingsprojekt i praktiken få vidareutveckla dina insikter om projektledning. Vidare kommer du att få studera områden som relationen mellan ledarskap och makt, vad en organisation är och hur kan jag medverka och leda i den för att nå de önskade målen och vad projekt spelar för roll i organisationer. Kursen ges på engelska.

•  Lärande och ledarskap i praktiken, breddning, 7,5 hp
I denna kurs skall man bredda sin erfarenhet genom att delta i verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande i en annan organisation än den man hittills stött på i sina praktikkurser. Organisationen kan tex vara en utbildningsavdelningen eller annan relevant avdelning på ett företag, eller på ett science center eller kanske på en högstadieskola eller annat skolstadie, eller kanske en skola med en annan social sammansättning bland eleverna.

•  Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap, 30 hp
Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete som har en ingenjörsmässig och ämnesmässig utgångpunkt men som också innehåller en didaktisk komponent. Arbete får mycket gärna göras i samarbete med en extern organisation, tex ett företag eller en gymnasieskola.

Karriärmöjligheter

Programmet förbereder dig för två karriärer. Såväl företag som gymnasieskolor har idag ett stort behov av pedagogiska och kommunikativa civilingenjörer och lärare. Du kommer att ha friheten och möjligheten att röra dig mellan näringslivet och skolan, beroende på dina önskemål. Detta är också en extra trygghet vid konjunktursvängningar.
 
I civilingenjörsrollen kommer du vara speciellt kompetent för att arbeta med frågor som rör kunskapsbildning och kommunikation, tex för att utbilda kund eller medarbetare, eller för att både förstå och nå kunden vid kravspecifikation eller vid  försäljning. Som ingenjör blir du också mycket väl förberedd för att arbeta med lednings- och samverkansfrågor, tex som projektledare eller i andra uppdrag som innebär att leda människor.
 
Lärarrollen innebär stor autonomi och möjlighet att påverka, inspirera och leda på ett väldigt konkret och direkt plan.  Du kommer att få behörighet att undervisa i matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik beroende på dina tidigare studier. Arbetsmarknaden för gymnasielärare i dessa ämnen ser ut att vara mer än gynnsam under många decennier framöver och du kommer att vara hett eftertraktad.

Publicerad: to 15 okt 2020.