Händelser: Konferenshttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 22 Oct 2020 09:06:58 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Beyond2020-–-World-Sustainable-Built-Environment-Conference.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Beyond2020-%E2%80%93-World-Sustainable-Built-Environment-Conference.aspxBeyond2020 – World Sustainable Built Environment Conference<p>Online</p><p>​Välkommen till Beyond 2020, en digital internationell konferens för hållbart byggande. Målet för konferensen är att engagera den globala sektorn av forskare, näringsliv och offentliga organisationer inom hållbart samhällsbyggande, och tillsammans upprätta en färdplan för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. ​</p><a href="https://beyond2020.se/conference/conference-registration/" target="_blank"><br />Lyssna på en presentation eller många – nätverka eller påverka – <strong>ANMÄL DIG HÄR!</strong></a><br /><br /><span><span><span></span></span></span><span><span style="display:inline-block"></span></span><span><span><span><span><span><span></span></span></span></span>Konferensen World Sustainable Built Environment Conference arrangeras vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande. </span></span><span><span>Årets upplaga av konferensen – <a href="https://beyond2020.se/" target="_blank">Beyond2020</a>, innehåller ett gediget vetenskapligt program och kommer även att erbjuda goda möjligheter till nätverkande online. Bland talarna finns bland andra Maimunah Mohd Sharif, verkställande direktör för FN:s bebyggelseprogram UN-Habitat och Marcene Mitchell, Senior Manager of Climate Business and Strategy, IFC / Världsbanken</span></span><span><span></span></span><div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">DETTA ÄR BEYOND 2020  </h2> <div>Beyond 2020 är årets främsta globala konferens inom hållbart byggande. Här möts forskare och samhällsbyggare från hela världen. Konferensen riktar sig till olika aktörer med inflytande över samhällsbyggande – näringslivet, myndigheter, stadsplanerare och lagstiftare. Beyond 2020 tar sikte på 11 av de 17 hållbarhetsmål som ingår i FN:s Agenda 2030, med huvudfokus på målet Hållbara städer och samhällen: ”att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”.  </div> <div><span><span></span></span></div></div> <div><span><span></span></span></div> <span><span></span></span><div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">DÄRFÖR BEHÖVS BEYOND 2020   </h2> <div>55 procent av världens befolkning bor i städer och 2050 beräknas den siffran stiga till 68 procent, enligt FN. Det gör hållbarhetsperspektivet till den största utmaningen för alla som bidrar till utveckling av stadsmiljöer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.  Världens samhällsbyggare har mindre än 4 000 dagar på sig att nå FN:s hållbarhetsmål.  </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Fyra frågor står i centrum för Beyond 2020:   </h3> <ul><li>Hur kan byggsektorn bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer och samhällen?  </li> <li>Vilka andra hållbarhetsmål bör tas i beaktande för att målet om hållbara städer och samhällen ska uppnås?  </li> <li>Hur skiljer sig prioriteringen av olika mål, som är relevanta för den byggda miljön, i olika delar av världen?</li> <li>Vilka utmaningar står de olika aktörerna inom samhällsbyggnad inför och vilka möjligheter skapas genom implementering av FN:s hållbarhetsmål?  </li></ul> <div> </div> <div>Läs mer: <a href="https://beyond2020.se/conference/un-sustainable-development-goals/#sdg-goal-9">https://beyond2020.se/conference/un-sustainable-development-goals/#sdg-goal-9</a>  <br />Läs mer: <a href="https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/">https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ </a><br /></div> <div><div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">KONFERENSENS MÅL  </h2> <div>Slutmålet är en färdplan för den byggda miljön – &quot;Transformational Plan for the Built Environment&quot; – som ska kunna fungera som underlag till nationella, regionala och lokala strategier för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Nyckeln är att utgå ifrån regionala styrkor och förutsättningar för att sätta upp realistiska mål och implementeringsplaner i olika delar av världen. Färdplanen som antas på konferensen ska innehålla åtgärder vars resultat ska utvärderas och vidareutvecklas på kommande WSBE 2023, 2026 och 2029.   </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">DET HÄNDER PÅ KONFERENSEN  </h2> <div>Konferensen pågår under tre dagar, och varje konferensdag ett specifikt huvudtema:   <br />2/11: Klimat och hållbarhet  <br />3/11: Digitalisering och innovation <br /> 4/11: Styrning och finansiering.  <br />Läs mer: <a href="https://beyond2020.se/conference/programme-overview-parallel-sessions/" target="_blank">https://beyond2020.se/conference/programme-overview-parallel-sessions/  </a></div></div></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Elva prioriterade områden:  </h3> <ul><li>Klimatanpassning, </li> <li>Nydanande stadsplanering, </li> <li>Social inkludering för beboeliga samhällen, </li> <li>Främjande av grön och blå infrastruktur för hållbar, levande miljö, </li> <li>Hoppingivande design, </li> <li>Hälsa, bekvämlighet och välmående för ett bättre liv, </li> <li>Framtidens energisystem, </li> <li>Uthålliga transportsystem och mobila lösningar, </li> <li>Cirkulär byggnation och omvandling av städer, </li> <li>Innovativa material, </li> <li>Digitalisering och teknisk innovation för en hållbar byggd miljö  </li></ul> <div><strong>Läs mer:</strong> <a href="https://beyond2020.se/conference/selected-topics/" target="_blank">https://beyond2020.se/conference/selected-topics/</a>    </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Paneldiskussioner – centrala teman:  </h3> <ul><li>Stadsförvaltningarnas roll i utvecklingen mot hållbara samhällen  </li> <li>Strävan mot en byggsektor utan kolberoende   </li> <li>Digitaliseringens roll  </li> <li>Behovet av innovation som stöd i arbetet mot ökad hållbarhet.  </li></ul> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Specialsessioner  </h3> <ul><li>Arkitekturens roll för hållbarhetsmålen  </li> <li>Cirkulär ekonomi i den byggda miljön – ett globalt perspektiv  </li> <li>Framtidens energisystem  Hur kommer framtidens kollektivtrafik att se ut?  </li></ul> <div>Hela programmet: https://beyond2020.se/conference/programme-overview/    </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Vetenskapliga bidrag  </h3> <div>Forskare från 45 länder i samtliga världsdelar presenterar över 300 vetenskapliga artiklar i korta sessioner, där en moderator vägleder åhörarna. I varje session presenteras flera nya rön inom samma huvudområde. Artiklarna har valts ut bland 1 050 inskickade bidrag av 200 experter runtom i världen.    </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">MEDVERKANDE  </h2> <div>En lång rad internationella experter inom hållbarhet och hållbart byggande från näringsliv, den akademiska världen och offentlig verksamhet, medverkar som talare på konferensen.   </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Huvudtalare (Keynote speakers):  </h3> <ul><li>Maimunah Mohd Sharif, chef för FN:s boende- och bosättningsorgan UN-Habitat </li> <li>Michael Wong Wailun, utvecklingschef, Hongkongs administrativa region</li> <li>Chan Ka-Kui, ordförande, Hongkongs industriella byggnadsråd</li> <li>Cheung Hau-Wai, ordförande, Hongkongs gröna byggnadsråd  </li> <li>Kotchakorn Voraakhorn, internationellt erkänd förkämpe för klimatanpassad stadsutveckling </li> <li>Ada Colau, politiskt stridbar och uppmärksammad borgmästare, Barcelona</li> <li>Roland Hunziker, vd, WBSCD, World Business Council for Sustainable Development</li> <li>Chrisna Du Plessis, arkitekt och chef för institutionen för arkitektur på University of Pretoria</li> <li>Volker Buscher, Chief Data Officer, multinationella ingenjörskonsultbyrån Arup</li> <li>Robin Teigland, professor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers  </li> <li>Anders Wijkman, ordförande för EU-organet Governing Board of Climate-KIC</li> <li>Björn Johansson, miljöansvarig på Bona, global leverantör av produkter och system för golvvård</li> <li>Lena Hök, hållbarhetsexpert och Senior Vice President Sustainability, Skanska</li> <li>Marcene Mitchell, expert på finansiering av hållbara initiativ på Världsbanksorganet IFC</li> <li>Christina Gamboa, vd för det globala nätverket World Green Building Council </li></ul> <div>Förutom huvudtalarna medverkar ett trettiotal talare från olika länder och discipliner i paneldiskussioner och specialsessioner under konferensen. <span><span><span><span><span><strong>Läs mer:</strong> </span></span><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span>https://beyond2020.se/conference/speakers/ </span></span></a><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span><span></span></span></span></a></span></span></span><span></span><br /></div></div> <div><p class="chalmersElement-P"></p> <h3 class="chalmersElement-H3">Moderator: Angela Lamont  </h3> <div>Angela Lamont har en bakgrund som journalist på BBC och har som moderator inom vetenskap och teknologi lett hundratals konferenser, prisceremonier och andra evenemang. Hon är specialiserad inom vetenskap    <br /><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span><span></span></span><span></span></span></a></div> <p></p> <span><span>  <span></span><span></span></span><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span></span></span></a><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span></span></span></a></span><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">SÅ FUNGERAR BEYOND 2020  </h2> <div>Beyond 2020 genomförs online med hjälp av konferensplattformen<em> Brella</em>. Som deltagare kan man välja mellan flera parallella sessioner, och obehindrat gå ut och in i dem. Plattformen erbjuder:  <br /><ul><li>interaktiva funktioner som möjlighet att ställa frågor till talare och andra deltagare.  </li> <li>information om alla talare och sessioner.  </li> <li>alla vetenskapliga artiklar som presenteras på konferensen.  </li> <li>virtuell utställning där sponsorer och andra aktörer presenterar sina verksamheter.  </li> <li>personlig konferensagenda  </li> <li>profiler på alla deltagare  </li> <li>virtuell utställning  </li> <li>nätverksfunktioner, som ger konferensdeltagarna möjlighet att kontakta andra deltagare, antingen via chat eller integrerade video- eller telefonsamtal. När deltagarna registrerar sig lägger de in sin profil som används av plattformen för att föreslå potentiellt intressanta möten under konferensens gång. Deltagarna kan också fritt söka bland konferensdeltagarnas profiler.  </li></ul> <div><h2 class="chalmersElement-H2">ARRANGÖRER </h2> <div>Chalmers tekniska högskola arrangerar Beyond 2020 i samarbete med Johanneberg Science Park, statliga forskningsinstitutet Rise och Göteborgs stad. Konferensen ingår i serien World Sustainable Built Environment Conference (WSBE). Värdstäder utses av iiSBE, en världsomspännande ideell organisation vars övergripande mål är att aktivt arbeta för initiativ som kan bidra till mer hållbara samhällsbyggen. Årets konferens är den åttonde sedan starten år 2000 och genomförs vart tredje år. WSBE har tidigare hållits i Maastricht, Oslo, Tokyo, Melbourne, Helsingfors, Barcelona och Hongkong. Ursprungligen skulle konferensen hållits i Göteborg i juni med närvaro av 2 000 deltagare från hela världen, men till följd av det rådande världsläget med coronapandemin genomförs den nu istället digitalt.  </div></div> <h2 class="chalmersElement-H2">SPONSORER  </h2> <div>Akademiska hus, Autodesk Construction Cloud, Bona, Construction Industry Council och HKGBC, Hongkong, Saint-Gobain, Skanska, Rockwool.  <br /></div></div></div></div> <br /></div></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span></span><span>Kontakt:<br /></span></h3> <span></span><span></span><p class="chalmersElement-P"><span><strong>Holger Wallbaum</strong>, professor i hållbart samhällsbyggande, Chalmers, 031-772 19 94, holger.wallbaum@chalmers.se,   <br /><strong>Karin Weijdegård</strong>, kommunikatör Johanneberg Science Park, 031-735 25 27 08, karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com.  <br /></span></p> https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Agenda-2030-i-Vast.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Agenda-2030-i-Vast.aspxAgenda 2030 i Väst<p>Digital konferens</p><p>​​Resiliens och hållbar omställning i fokus för årets konferens med Agenda 2030 i Väst 4-5 november</p><div>Nu är anmälan öppen till årets konferens med Agenda 2030 i Väst, som arrangeras helt digitalt under två halvdagar 4-5 november. Årets tema är lärdomar från corona-krisen för ökad resiliens och hållbar omställning. Bekräftade talare är bland annat Gabriel Wikström, nationell Agenda 2030-samordnare, Helena Lundborg Nilsson, regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen och Stuart Templar, hållbarhetschef för Volvo Cars, ett av företagen som gått med i Green Recovery Alliance.</div> <div><br /></div> <div><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px">Datum och tid: 4 November 8.30-12.15 och 5 november 13.00-16.00​</span><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.2030vast.se/arligkonferens2020/" title="Länk till Agenda 2030">Mer information</a> </div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/0a6a3ef1-0445-445a-ba58-ed64e422db11" title="Länk till anmälan">Anmälan</a></div> <div><br /></div> <div><strong>OM AGENDA 2030 I VÄST</strong></div> <div>Agenda 2030 i Väst är ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Forumet finansieras av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Chalmers, Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitutet samt Polestar, och har sitt kansli på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. </div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable-Research-Conference.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable-Research-Conference.aspxAct Sustainable Research Conference<p></p><p>​En digital konferens för dig som är forskare vid Chalmers eller Göteborgs universitet och som vill stärka dina kontakter med hållbarhetsintresserade forskare och forskarnätverk från andra discipliner, öka din kunskap om utmaningarna vi står inför och bli bättre på påverka med din forskning. Konferensen arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) som en del av Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable.</p>​<span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Hur kan forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers bidra till denna transformation, hur utnyttjar vi bäst den kunskap och de kontakter som finns i vår forskning och för vårt nyttiggörande och vad behöver vi göra för att främja mer forskning som syftar till att ställa om samhället i en hållbar riktning? Det är några av frågeställningarna som konferensen önskar besvara. </span><div><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:13px"><br /></span></font></div> <span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Konferensen arrangeras på engelska. För mer information om konferensen och hur du som forskare kan bidra, </span><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/english/news-and-events/calender/event-detail/?&amp;eventId=70137118873%22" style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-weight:400">se den engelska sidan för konferensen</a>.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.actsustainable.se/research-conference"><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Se hela programmet och a</span><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">nmäl dig till konferensen här.</span></a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2020.aspxMaterials for Tomorrow 2020: The forest<p>Online</p><p>​​2020 års initiativseminarium Materials for Tomorrow kommer att avhandla materialforskning relaterad till skogen, med ett flertal internationella talare. Hur kan skogen ge oss nya material för elektronik, bilar, textilier, hydrogeler, kompositer med mera? ​Konferensen äger rum online.</p><p class="chalmersElement-P">​​På gru​nd av Covid-19-pandemin kommer det inte att bli konferens på vanligt vis. Istället sker den via ett konferensverktyg. </p> <p class="chalmersElement-P">Mer information om programmet och länk till anmälan kan du hitta på länken nedan. </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/styrkeomraden/material/nyheter-och-event/materials-for-tomorrow/Sidor/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020: The forest</a></p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>