Inlämning av bidrag

Alla bidrag är välkomna! Ditt bidrag kan vara på både svenska och engelska. Om du väljer att lämna in ett abstract på engelska så ska även din presentation vara på engelska.

Innan du lämnar in ditt bidrag ges du möjlighet att boka samtal med Tom Adawi (Ingenjörsutbildningsvetenskap, CLS) eller Magnus Gustafsson (Fackspråk och kommunikation, CLS) för genomgång och bearbetning av bidraget.


Datum och deadlines inför KUL2021

 • 5 oktober - deadline för inlämning av bidrag i EasyChair
 • 23 oktober - beslut om antagning eller revision för bidrag i första granskningsomgången 
 • Stöd för bearbetning av bidrag inför inlämning 2 (om du inte kan komma under någon av nedanstående drop-in-tider, bestäm annat tillfälle med Tom Adawi eller Magnus Gustafsson). Under dessa tillfällen erbjuds individuellt stöd med att gå igenom och tolka granskarnas kommentarer, samt hjälp med att utveckla ditt abstract. Detta innebär att du får hjälp med att tyda granskarnas kommentarer med koppling till kriterierna som gäller för det bidragsformat du valt att skicka in och utifrån det får du stöd med att bearbeta ditt abstract inför inlämning 2. För intresserade erbjuder vi även stöd för vidare utveckling av abstractet för inlämning till internationella konferenser eller tidskrifter med fokus på ingenjörsutbildning.
 • 13 november - deadline för inlämning 2 (reviderade abstracts)
 • 4 december - beslut om antagning eller avslag för bidrag i granskningsomgång 2
 

Bidragsformat KUL2021

 •  Presentation - En 15 - 20 minuters muntlig presentation av ett arbete med en mer akademisk ansats, med efterföljande 10 - 15 min för frågor och diskussion. Du lämnar in ett abstract om 1500 - 2000 ord.
 •  Korta presentationer/Pågående arbete - En 10 minuters muntlig presentation för att sprida erfarenheter inom området. Gemensam tid för frågor och diskussion med andra bidrag. Abstract om 500 ord.
 • Workshop - I en workshop ska deltagarna tillsammans arbeta aktivt i 60 minuter med en konkret metod eller frågeställning. Abstract om 500 ord.
 • Rundabordssamtal - I ett rundabordssamtal lyfter du ett ämne för diskussion, för idé- och erfarenhetsutbyte med andra (60 min, varav max 5 min introduktion). Abstract om 500 ord.

Kriterier för de olika formaten

Mall för presentation
Mall för pågående arbete, workshop och rundabordsamtal
Motsvarande mallar på engelska finns på engelska webbsidan.


Du lämnar in ditt bidrag i Easychair. Om du inte redan har inloggning till EasyChair så får du skapa ett konto. När du loggat in klicka på "enter as an author".
 
När du lämnar in ditt bidrag i Easychair så ska du fylla i title, authors, keywords (3- 5 st.), abstract (observera att abstract = kort sammanfattning om max 50 ord) och du ska även välja vilket format ditt bidrag har (presentation, work-in-progress, workshop eller roundtable discussion). Du ska sedan ladda upp ditt bidrag som pdf och i det dokumentet ska du inte ha med författare eller institution eftersom bidragen ska vara anonyma under granskningen. ​

Granskningsprocessen inför KUL2021
Nedanstående bild visar hur granskningsprocessen inför KUL2021 är uppbyggd. Alla bidrag får efter granskning 1 återkoppling om utveckling av sitt bidrag. Återkopplingen ges på två nivåer:
 • Nivå 1 - utvecklingstips och bearbetning av bidraget är frivillig för författarna. 
 • Nivå 2 - något/några av kriterierna för bidragsformatet uppfylls ej och bearbetnng av bidraget krävs.Publicerad: to 29 okt 2020.