Regn som faller i vattenpölar.
Forskningsprojekt

Rain Gardens – Gårda regnträdgård

Innovativa regnbäddar för hållbar och effektiv behandling av urban ytavrinning (dagvatten) förorenat med mikroplaster, organiska föroreningar och metaller

Med forskningsprojektet Rain Gardens som genomförs i Gårda testas ett nytt sätt att ta hand om och rena dagvatten från föroreningar. Målet är att studera om, och i så fall hur, de föroreningar som samlats bryts ned och oskadliggörs samt identifiera möjligheter att återvinna värdefulla metaller.

Dagvatten kallas det vatten som samlas och rinner på markytan efter att det regnat eller snöat, och när man pratar om dagvatten menar man ofta vatten från gator, vägar, tak och andra hård-gjorda ytor i den byggda miljön. Med dagvattnet följer föroreningar av olika slag, som mikroplaster, miljögifter och metaller. Föroreningarna kommer bland annat från nötning av däck, asfalt och vägmarkeringar. För att minska riskerna i miljön behöver vi bli bättre på att rena dagvattnet från dessa föroreningar, men de system vi idag har i samhället för att omhänderta dagvattnet är varken konstruerade för att avskilja små mikroplastpartiklar eller anpassade för att ta hand om organiska miljögifter och metaller på ett hållbart sätt.

Vid Gårda regnträdgård testas ett nytt sätt att ta hand om större mängder kraftigt förorenat dagvatten, nämligen regnbäddar. Regnbäddarna kan utformas som rabatter längs vägar och parkeringsplatser för att både minska flödet av dagvatten och att fånga in föroreningar där de uppstår. I regnbäddarna tas några av miljögifterna upp i växterna och andra bryts ner i växternas rotzoner eller fastnar i jorden. Det är bra eftersom det blir alltmer viktigt att sluta kretsloppen och göra det möjligt att utvinna metaller och mikroplaster från växter och jord. Det gäller både i samhället i stort och som i Gårda regnträdgård för att kunna ta hand om föroreningarna som samlats när regnbäddarna i framtiden har gjort sitt.