Om Frist

FRIST, Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology, bedriver bland annat forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera behov av åtgärder inom förorenade områden.

Efterbehandling (EBH) av förorenade områden är en av miljödepartementets största utgiftsposter. Samtidigt karakteriseras EBH-arbetet av en relativt låg, om än växande, innovationsgrad. Forskningsbehovet är stort men resultaten måste komma närmare problemägarna, myndigheterna och de som utför undersökningar och åtgärder. Vi behöver i högre grad samverka mellan olika discipliner, såsom teknik, juridik, ekonomi och naturvetenskap.

Forskare, problemägare, utförare och myndigheter har ett gemensamt ansvar att se till att initiativ tas till gränsöverskridande forskning och utveckling och här tror vi att FRIST har en viktig roll för utveckling inom förorenade områden!

Verksamheten inom FRIST startade 2004 och vi har sedan starten samverkat genom forsknings- och utvecklingsprojekt med många olika privata och offentliga aktörer, varav vissa är mer långsiktigt knutna till FRIST.

Samverkan och nyttiggörande

De sätt som vi framförallt samverkar med branschen är:

  • Industridoktorand - En person på ett företag antas till forskarutbildning hos oss och arbetar i ett doktorandprojekt. Handledning sker från oss på Chalmers, men doktoranden har sin anställning kvar på företaget.
  • Industriell forskarassistent - En disputerad person som har anställning vid företag men som på deltid bedriver forskning vid Chalmers. Vi står med lokaler och medverkan i forskargrupp men företaget bekostar lön och kringkostnader för forskningen.
  • Uppdragsforskning - Seniora forskare arbetar med problemställningar som en eller flera organisationer identifierat som viktiga.
  • Examensarbeten - Vi genomför efter era önskemål examensarbeten som är forskningsnära. I utbyte får ni tillgång till vår specialistkompetens genom att vi handleder arbetet.

Sedan starten 2004 har vi examinerat tekniska doktorer och licentiater med inriktning mot ”Kostnadseffektiv provtagning”, Alternativa sorptionsmaterial”, "Beslutsstöd för bedömning av EBH-åtgärders hållbarhet” och ”Projektriskanalys av EBH-åtgärder i den bebyggda miljön".

Vi har internationellt publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, deltagit i konferenser och seminarier, samt examinerat ett stort antal examensarbeten. Därutöver har vi inom FRIST genomfört projekt med framförallt riskvärdering inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar Sanering. Vi har även utfört uppdragsforskning med experimentell inriktning och i pilot-skala för att rena förorenade vatten.

Vi har startat nya kurser på Mastersnivå vid Chalmers där efterbehandling av förorenade områden ingår som viktiga delar. Vi ger också fortbildning för handläggare i grundläggande statistisk dataanalys. Att utbildning på både grund- och forskarutbildningsnivå kan startas och utvecklas inom detta område är viktigt för att kunna trygga en återväxt av kunniga problemlösare. Fortbildning behövs för att föra ut våra kunskaper till dem som har nytta den. Alla utbildningar måste utgå från en välgrundad forskning.