Om CCR

Återanvändning av produkter och komponenter och att utveckla teknik som gör det möjligt är centrala delar för att världen ska kunna gå mot mer cirkulär materialanvändning. Det ger i sin tur ökad konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Vi vet att den här omställningen måste ske, samtidigt som den ställer oss inför många, komplexa frågeställningar, som måste bearbetas utifrån olika aspekter.

Competence Centre Recycling (CCR) har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. I dagsläget har centrumet ett tjugotal medlemmar. Tillsammans utgör medlemmarna en palett av kompetenser för att göra den här utvecklingen möjlig. Här återfinns universitet, företag och institut som alla strävar mot ett mer effektivt resursutnyttjande.

Kompetenscentrumet har sin hemvist på forskningsgruppen Industriell Materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, som även innehar Stenas professur i Materialåtervinning och en forskargrupp på fem seniorer och tio doktorander. CCR tillhör Chalmers Styrkeområde Produktion, men arbetar också nära Chalmers Styrkeområde Material och Styrkeområde Energi.

Centrumets utveckling och historik

Competence Recycling startade 2007 som en del av Stenas satsning på återvinningsforskning vid Chalmers. Det fanns en ömsesidig önskan att man skulle inte bara bedriva forskning inom en viss typ av återvinningstekniker som gjordes vid den nybildade gruppen för Industriell Materialåtervinning utan även samla relevant och bred kompetens inom hela området.

I sin första form blev CCR mer som en diskussionsklubb för återvinningsintresserade med vitt skilda kompetenser som spänner från kemiska återvinningstekniker, miljösystemanalyser, toxikologi och filosofi. Centrumets första föreståndare och grundare var den nyutsedde professorn i Industriell Materialåtervinning, Christian Ekberg. Efter cirka två år erhöll centrumet ett betydande anslag från VINNOVA och en koordinator kunde anställas. Den praktiska filosofen Dr. Petra Andersson hade rollen som koordinator i cirka två år. Diverse samarbeten och anslag började sökas och beviljas och en forskarskola, POWRES startades.

2012 förändrades centrumet väsentligt. Professor Britt-Marie Steenari blev föreståndare och Dr Johan Felix koordinator. CCR inlemmades nu i den officiella centrumgruppen på Chalmers Strukturen och formen blev då mer lik traditionella centrum med företag, institut och akademi som medlemmar. Nya samarbeten inleddes som bland annat resulterade i att konferensserien Circular Materials knöts starkare till CCR.

2021 förändrades CCR igen. Dåvarande föreståndaren Britt-Marie Steenari gick i pension samtidigt som ett fördjupat samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL inleddes, med avsikt att ta fram en tydlig forskningsagenda i samarbete med medlemmarna. Christian Ekberg blev föreståndare igen och Tomas Rydberg blev huvudsaklig ledare från IVL.

Arbetsgrupper

CCRs arbetsgrupper bidrar till och tar del av omvärldsbevakning, men har också det uttalade syftet att leda till ökad samverkan mellan deltagarna och ytterst att leda till att konkreta projekt inom temaområdet initieras, där så är relevant och oftast med sikte på att få extern finansiering. Arbetsgrupper inom CCR som är relevanta för cirkulär materialanvändning kan initieras av vem som helst av medlemmarna. Arbetsgrupperna har normalt tre till fyra möten per år.
Nya grupper kan bildas och andra avslutas, beroende på intressenter och omvärldsanalysobservationer.

Följande arbetsgrupper verkar inom CCR:

  • Cirkulär metallanvändning
  • Cirkulär plastanvändning​
  • Cirkulära affärsmodeller
  • Att mäta cirkularitet

Cirkulär plast och textilanvändning

Kontaktuppgifter

  • Professor Mikael Skrifvars - Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan) - Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Högskolan i Borås
  • Professor Antal Boldizar - avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers Tekniska Högskolan
  • Docent Emma Strömberg - Avfall och resursflöden, Hållbar verksamhet och konsumtion, IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer om polymerforskargruppen arbete vid Högskolan i Borås​.