Kursplan för Teknisk akustik 2

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical acoustics 2
 • KurskodVTA091
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38119
 • Max antal deltagare27 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0198 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

VTA081 - Teknisk akustik 1

Syfte

Kursen är en fortsättning av Teknisk akustik 1. Kursen ger studenterna möjligheten att tillämpa kunskap och verktyg från Teknisk akustik 1 på realistiska problemställningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Identifiera och formulera komplexa problem inom strukturakustik baserad på uppmätt- eller beräknad data, samt lösa dessa.
 • Definiera krav och mål för akustiska åtgärder.
 • Välja och implementera angreppssätt, modeller och verktyg för att lösa akustiska problem (SEA, BEM, dämpningsmodeller etc.)
 • Kritiskt utvärdera resultat från modeller och metoder för olika situationer genom att jämföra teoretiska- och experimentella resultat.
 • Dra slutsatser från modellresultat och använda dessa för en mer allmän syn på användningen av olika akustiska åtgärder.
 • Föreslå innovativa akustiska åtgärder baserad på egna studier och undersökningar.
 • Konstruera och utvärdera olika åtgärder med hänsyn till givna villkor, t.ex. mål- och kravspecifikationer på de förväntade akustiska egenskaperna hos en produkt, eller system.
 • utför arbete i grupp med fördelade uppgifter.
 • Kommunicera resultat och frågeställningar till kollegor på ett passande sätt.

Innehåll

Kursen fokuserar på analytiska- och numeriska metoder för att beskriva vibrationer och ljudutstrålning hos vibrerande strukturer. Kursen inkluderar användningen av:
 • Vågfältsmetoden
 • Finita elementmetoden (FEM)
 • Statistisk energianalys (SEA)
 • Randelementmetoden (BEM)
på realistiska problemställningar.
Metodernas resultat jämförs med mätningar, som tillhandahålles. Alla eller några av dessa metoder och modeller kommer att användas för att lösa ett givet problem, och lösningen/förbättringen skall valideras experimentellt.

Organisation

Kursen delas in i tre delar
Del 1: Vibrationsegenskaper av teststrukturen
Del 2: Utstrålningen från teststrukturen
Del 3: Konstruktionsförbättring av teststrukturen
Varje del avslutas med en rapport som sammanfattar alla resultat. Alla delar introduceras med ett antal föreläsningar.

Litteratur

Material tillhandahålles via kurshemsidan www.ta.chalmers.se

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig presentation och tre skriftliga rapporter. Kursbetyget är en sammanvägning av betyget på presentationen (20 %) och betygen på de inlämnade rapporterna (80 %), där minst godkänt krävs i samtliga delar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.