Kursplan för Moderna energiteknologier och energisystem

Kursplan fastställd 2023-05-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModern energy technologies and systems
 • KurskodTRA355
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97197
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
1,8 hp1,9 hp1,9 hp1,9 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskaperna för att studera på grundläggande nivå vid Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser. Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator

  Grundläggande kunskaper i termodynamik rekommenderas. En modul i termodynamik erbjuds i kursen så att man kan komma ikapp på egen hand.

  Syfte

  Kursens syfte är att utgöra en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära utvecklingsteam.

  För att minska vår miljöpåverkan krävs alla koldioxidneutrala energikällor. Kursen beskriver olika teknologier för sådana energikällor, deras fördelar/nackdelar och hur de beror på varandra. Genom att följa kursen kommer man att förstå hur dessa teknologier fungerar och hur de bidrar till några av FN:s mål för hållbar utveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Generella lärandemål för Tracks-kurser: - arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar - visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem - identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet - muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar Kursspecifika lärandemål: - Förklara grundprinciperna för varje teknologi som presenteras i kursen, deras fördelar, nackdelar och begränsningar. - Differentiera effekterna av varje teknologi ur ett klimatförändringsperspektiv. - Väga de olika teknologierna mot varandra, med hänsyn till tekniska, sociala, etiska, ekonomiska och politiska aspekter. - Använda en viss energiteknologi på bästa sätt. - Utnyttja hur dessa teknologier beror av varandra. - Arbeta och kommunicera i en interkulturell miljö och dra nytta av gruppmedlemmarnas olika kompetenser.

  Innehåll

  Kursen innehåller åtta övergripande teman: - Energi- och transportsystem - Bioenergi - Vattenkraftsteknik - Vindkraftsteknik - Solenergiteknik - Kärnkraftsteknik - Batterier, bränsleceller och elektrolys - Miljöekonomi och energipolitik

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Kursen ges över ett helt läsår med åtta olika teman som diskuteras i fyraveckorsperioder. Kursen ges som en flipped classroom-kurs vilket betyder att lärandet startar på egen hand och därefter följs upp i klassrummet med praktiska exempel och uppgifter för varje kurstema.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar och grundläggande litterstur tillhandahålls under kursen.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras löpande på uppgifter genom samtliga kursmoduler. Uppgifterna är relaterade till klassrummets aktiviteter, samt till det förberedande arbetet inför dessa aktiviteter. För att klara kursen behöver man lösa ett tillräckligt antal av dessa uppgifter för varje kursmodul.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.