Kursplan för Förbättrad hälso- och sjukvård

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnImproving healthcare
 • KurskodTRA310
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97165
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Kursen är öppen för masterstudenter från alla program på Chalmers. Utöver de generella kraven för studier på avancerad nivå ska krav på specifika ämnen/ämnen eller eventuella projektspecifika kompetenser uppfyllas. Kursansvariga lärare kommer att definiera dessa förkunskaper/kompetenser.

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Kursen ger en plattform för lagarbeten för att ta itu med och lösa utmanande multidisciplinära autentiska problem och att lära sig att fungera effektivt i team.
Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att definiera, utveckla och designa lösningar för komplexa vårdutmaningar. Dessa utmaningar kommer att bestå av flera aktörers perspektiv och studenterna kommer att träna på hur man kombinerar och presenterar såväl organisatoriska som arkitektoniska och tekniska lösningar. Vidare, på grund av stark koppling till praktiken, kommer studenterna att träna sina färdigheter i att koppla samman teoretiska ramar med ett praktiskt sammanhang och därmed ta itu med relevanta problem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:

 • redogöra för hur digital hälsovård kan utnyttjas för att göra vården mer tillgänglig för alla, oavsett ålder, bakgrund, geografisk plats mm.
 • kritiskt och kreativt identifiera och formulera avancerade problem inom arkitektur respektive teknik
 • analysera och hantera effekter av byggd miljö och tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • ta itu med utmaningar i multidisciplinära grupper (MTS)
 • beskriva några av de utmaningar som svensk sjukvård står inför (MTS)
 • beskriva sin egen kompetens i förhållande till andras och hur den bidrar till den studerade frågeställningen
 • förklara hur etiska aspekter kommer till uttryck inom dessa typer av utmaningar (MTS)

Innehåll


Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Teknik inom hälsa och sport

Huvuddelen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djupt forskningsdriven. Projektarbetet utökas och stöds av on demand och ämnesspecifik digital undervisning, lärarhandledning och självstudier. Kursen kommer att kombinera föreläsningar och seminarier med aktiviteter som anordnas i samarbete med externa intressenter.
Studentgrupperna kommer att arbeta med en projektuppgift som sträcker sig över en termin. Teamen kommer att ha en examinator samt en eller flera handledare.
Studenterna kommer att organiseras i tvärvetenskapliga team. Det initiala uppdraget blir att presentera varandras kompetenser, för att skapa en gemensam uppfattning om teamets befintliga kunskapsbas, dess relevans och användbarhet för projektet.
Teamen kommer att få kontakt med intressenter som har kunskap om de olika utmaningarna relaterade till projektuppgiften och med intresse för projektets resultat.

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

Kursmaterialet kommer att bestå av utdelat material, föreläsningsanteckningar och vetenskapliga publikationer som distribueras under kursen. Dessutom bör relevant och projektspecifik litteratur inhämtas av studenterna som en del av projektet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hela projektet utvärderas utifrån kriterier relaterade till lärandemålen. Slutbetyget baseras på projektresultat och arbetsprocess samt en utvärdering av individuella bidrag till resultat och teamets övergripande framgång.
Projekten kommer också att granskas genom utvärdering av den muntliga presentationen för de engagerade/involverade externa intressenterna och lärarna, i första hand för att bedöma studentens förmåga att koppla samman perspektiv, teori och praktik.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-04-28: Moment Moment ändrat av UOL
   [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0123 flyttat från LP3 3,8 LP4 3,7 till LP1 7,5