Kursplan för Förändra mikrovågornas värld med hydrogeler

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-10-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChanging the world of microwaves by hydrogels
 • KurskodTRA305
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97164
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Vi välkomnar studenter från kandidat- eller masternivå från F, K, BT, KF, E, I, M, TD, TM, samt tillhörande masterprogram

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Mikrovågstekniken kan avsevärt förbättra diagnostik och behandling av stora samhällssjukdomar som stroke och cancer. Gelbaserade material har potential att spela en viktig roll i utvecklingen av nästa generations bärbara mikrovågsenheter. Kursen syftar till att utveckla kunskap om framtida användning av mikrovågsteknik i kombination med geler för att förbättra diagnostik och behandlingar av sjukdomar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen

  Innehåll

  Denna kurs kombinerar bioteknik, kemi och elektroteknik med designutmaningar. Antenner (elektroteknik) och utveckling av geler (bioteknik, kemi) används här för att lösa biomedicinska utmaningar. Utformningen av antennen och gelerna ska vara bekväma för såväl medicinsk personal som patienter.

  KURSUPPGIFTER
  Gelbaserade material kommer att designas och experimentellt verifieras för användning i diagnostiska mikrovågssystem. Applikationerna av gelerna kan vara

  Kopplingsmedia mellan kropp och antennsystem vid hypertermibehandling av cancer.
  Absorberande material för att minimera korskoppling mellan antenner för diagnostik.
  Vävnadsliknande fantomer för verifiering av framtida antennsystem.
  Antennminiatyrisering som gör att antenner kan arbeta vid lägre frekvenser

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Teknik inom hälsa och sport

  Kursen är projektbaserad. Fokus ligger på experimentellt arbete och simuleringar med stödjande föreläsningar.
  Resultaten kommer att redovisas i form av en poster, rapport och skriftligt konferensbidrag.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Kursmaterialet kommer att bestå av utdelat material, föreläsningsanteckningar och vetenskapliga publikationer som distribueras under kursen. Dessutom bör relevant och projektspecifik litteratur inhämtas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkänt labb. Projektrapport, poster och vetenskapligt konferensbidrag

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-10-06: Moment Moment ändrat av UOL, administratör
    [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0123 flyttat från LP1 7,5 till LP2 7,5