Kursplan för Digitalisering inom sport: från fysik till innovation

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigitalization in sports: From physics to innovation
 • KurskodTRA300
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97163
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,8 hp3,7 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till digital teknik inom sport och hälsofrämjande tillämpningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
  Kursspecifikt:
  • förklara hur grundläggande mekaniska begrepp som kraft, friktion, kraftbalans och bevarande av hastighet och riktning och total energi kan användas vid studier av idrottsprestationer.
  • förklara grundläggande mekaniska begrepp för kompositmekanik och hur kompositmaterials egenskaper kan vara fördelaktiga inom sportteknik
  • förklara grundläggande mekaniska begrepp för belastningsberoende (viskoelastiska) material och hur de kan användas för energiabsorption i sport (stötupptagning, dämpning etc.)
  • lista begrepp som beskriver samhällets digitala omvandling och kunna diskutera dess betydelse för människor
  • beskriva de viktigaste digitala verktygen och teknikerna som används för rörelsespårning i förebyggande hälsovård och idrottstillämpningar
  • förklara grundläggande principer bakom allmänt använda sensorteknologier.
  • förklara principerna för felfortplantning och bedömning av mätosäkerheter
  • beskriva några av huvudkoncepten från artificiell intelligens (AI), t.ex. datadrivna metoder och maskininlärning
  • beskriva några av de moderna verktygen och sensorerna för interaktionsdesign såsom virtual reality/augmented reality
  • syntetisera och tillämpa kunskap, som specificeras i punkterna ovan, för att hantera eller bemästra problem med öppna lösningsrymder.


  Innehåll

  Mekaniska aspekter viktiga inom sport (inklusive hållfasthetslära, strukturdynamik och biomekanik).

  Flera exempel på sensorer och mätdata som samlats in inom sport- och hälsosektorn presenteras. I en problembaserad inlärningsmiljö kommer vi att få chansen att tillägna oss ny kunskap men också att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper, t ex inom mekanik, elektronik, fysik, matematik och datavetenskap.
  Sensorteknologier som omfattas inkluderar vanliga kommersiella sensorer, t.ex. tröghetsmätenheter (IMU), fotosensorer, gps och barometrar tillgängliga i modern konsumentelektronik som smarta telefoner, klockor och andra enheter. Skräddarsydda sensorer integrerade i utrustning för idrott eller hälsovård, t.ex. töjningsgivare och lastceller för registrering av krafter eller olika bioelektriska sensorer omfattas också.
  Delen om dataanalys inleds med grundläggande metoder baserade på matematisk analys, men även mer moderna datadrivna metoder och maskininlärning behandlas. Studenterna kommer att introduceras till metoder för studier av felfortplantning med ett tydligt fokus på att förstå sambandet mellan uppmätt egenskap och studerad variabel.
  Slutligen kommer studenterna att introduceras till nyare metoder för användarfeedback och interaktionsdesign. Moderna verktyg för virtuella och förstärkta reality-applikationer kommer att behandlas.

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Teknik inom hälsa och sport

  Huvuddelen av kursen är det projekt som genomförs i grupp av studenterna under handledning av kurslärare.
  Utöver projektet kommer tio tvåtimmars föreläsningar/handledningar att anordnas. Föreläsningarna kan vara fysiska eller online.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras utifrån
  • Projektresultat, sammanfattat i en skriftlig rapport samt relevant demonstrationsmaterial vad gäller hårdvaruprototyper eller utvecklad mjukvara, 60 %
  • Lärdomar från föreläsningar, examinerade i quizzar, 30%
  • Studenternas presentationsförmåga bedömd av examinator och lärare i kursen, 10 %

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.