Kursplan för Utsläpp från transporter

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmissions from transportation
 • KurskodTRA265
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97156
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:
 • beskriva (och diskutera) skillnaden mellan globala utsläpp (CO2, CH4, N2O) och lokala utsläpp (CO, HC, NOX, PM)
 • beskriva (och diskutera) utsläppen från "well-to-wheel" och konsekvenserna av utsläpp relaterade till markanvändning, mineralutvinning, användning av transporter vad gäller globalt klimat och hälsoeffekter
 • beskriva (och diskutera) de olika utsläppen från olika transportsätt och deras effekt på det globala klimatet och hälsan.
 • analysera (och kritiskt reflektera över) en typ av mätteknik, fördelar och nackdelar och konsekvenserna för samhället
 • utföra en multikriterieanalys och att presentera och diskutera resultaten under ett seminarium.
 • diskutera (och reflektera över) konsekvenserna av olika systemgränser, brist på kunskap, samhällsstruktur (lagar och förordningar, individuell ståndpunkt, etc) för utsläpp från transporter

Innehåll

Kursen är uppdelad i 5 moduler kopplade till ILO som beskrivs ovan. Uppgifterna är individuella. Projektet (och lab) genomförs i grupper om 4-6 studenter. Till varje modul kommer det att ges ett antal föreläsningar (och Q&A) samt referenser till kompletterande läsning.
 1. Global systemöversikt - Uppgift 1 (ILO-1)
 2. Energibärare (utsläpp från produktion) - Uppgift 2 (ILO-2)
 3. Utsläpp & utsläppsminskning - Uppgift 3 (ILO-3)
 4. Mätning och övervakning av utsläpp - Lab (ILO-4)
 5. Utsläpp i samhället (hälsoeffekter, politik & regleringar),
 6. Projektpresentation - (ILO 5 & 6)

Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Hållbara transporter

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, labb och ett teamprojekt med handledning

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella quiz, duggor och/eller inlämningsuppgifter. Labb- och grupparbete med rapport och presentationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.