Kursplan för Frigörande av potentialen hos additiv tillverkning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUnlocking the potential of additive manufacturing
 • KurskodTRA260
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97155
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,7 hp3,8 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Denna kurs syftar till att utforska design for AM (DfAM) som ett sätt att möjliggöra ett framgångsrikt utnyttjande av AM för både snabb prototypframställning och industriell tillverkning. Nödvändig bakgrundskunskap om DfAM-processer i relation till de specifika AM-teknikerna kommer att tillhandahållas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:
 • presentera en applikationsspecifik metod för DfAM
 • anpassa designkoncept för respektive metall-AM-teknik (LB-PBF eller EB-PBF)
 • inventera och välj en lämplig metall-AM-teknik (LB-PBF eller EB-PBF) för att tillverka den utvecklade delen, inklusive designbegränsningar/-möjligheter och kostnadsutvärdering
 • arbeta tillsammans inom en tvärvetenskaplig grupp


Innehåll

Fokus kommer att ligga på de två huvudsakliga pulverbäddsfusionsteknikerna (PBF) – laserbaserad PBF-LB och elektronstråle PBF-LB – och båda teknikerna kommer att introduceras i seminarieföreläsningar.

Projektdelen är flexibel och baseras på studentens bakgrund men kommer att innehålla problemanalys med särskild tonvikt på AM, ett förslag till lösning för hela processkedjan samt utvärdering av tekniska möjligheter och kostnadsanalys för genomförbarheten.

Kursen är projektbaserad och deltagarna har stor möjlighet att utforma målbilden för kursens innehåll efter eget intresse inom additiv tillverkning.

Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Hållbar produktion

Kursen är projektbaserad och studenterna kommer att arbeta tillsammans i tvärvetenskapliga grupper med fokus på utvecklingen av den additiva tillverkningskedjan för specifika komponenter/applikationer.

Deltagarna kommer att skriva en rapport som beskriver sitt projekt, problemanalys med särskild tonvikt på AM och förslag till lösning för hela processkedjan, inklusive en grov kostnadsutvärdering för att förstå genomförbarheten av AM-applikationer. I slutet av projektperioden kommer grupperna att presentera sina resultat i en kort workshop.
Dessutom ges en serie med stödföreläsningar.

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.


Examination inklusive obligatoriska moment

Bedömningen kommer att baseras på projektrapporten som tagits fram av varje grupp som måste täcka problemanalys (med särskild tonvikt på AM), en föreslagen lösning för hela processkedjan och en grov kostnadsutvärdering för att förstå processens genomförbarhet). Dessutom ska varje kursdeltagare presentera en aspekt av sin projektlösning i en kort "pitch"-presentation under en kursworkshop. Studenterna kommer att betygsättas individuellt (5, 4, 3, U).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-02: Moment Moment ändrat av UOL
   [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0123 flyttat från LP1 7,5 till LP1 3,7 LP2 3,8
  • 2023-04-28: Moment Moment ändrat av UOL
   [Kurstillfälle 1] Kursmoment 0123 flyttat från LP2 7,5 till LP1 7,5