Kursplan för Linjär algebra

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodTMV216
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen TMV210 Inledande diskret matematik

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. I alla linjära modeller inom naturvetenskap, teknik och ekonomi uppträder linjära ekvationer (numeriska ekvationer, differentialekvationer, etc) eller system av sådana ekvationer. En huvuduppgift för den linjära algebran är att ge en enhetlig formalism för sådana ekvationer. Denna introduktionskurs avser att ge en logiskt sammanhängande beskrivning av centrala begrepp och tillämpningar inom den linjära algebran.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(i) tillämpa geometriska vektorer inom geometri och naturvetenskap (ii) redogöra för koordinatsystem samt ekvationer för plan och linjer (iii) tillämpa både skalär- och vektorprodukt (iv) redogöra för matriser och matrisalgebra (v) tolka determinanter som volymer eller areor (vi) redogöra för egenvärdesproblemet för matriser (vii) använda Python för problemlösning inom Linjär algebra

Innehåll

Matriser och vektorer, linjära avbildningar, ekvationssystem, egenvektorer och egenvärden, linjärt (o)beroende, baser och dimensioner, relationsmatriser.  Python används för att visa på en matematisk programvara som är till hjälp vid analys av linjära problem.

Organisation

Föreläsningar. Schemalagda smågruppsövningar.  Datorlaborationer. Eventuellt  elektronisk examination (duggor).

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen och obligatoriska datorlaborationer. Under kursens gång kan förekomma duggor som kan ge bonuspoäng till tentan.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.