Kursplan för Linjär algebra

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodTMV206
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2024 em J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J
0207 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Linjär algebra är ett matematiskt verktyg som används inom alla vetenskaper som använder matematik och är därför ett oundgängligt redskap för i stort sett alla civilingenjörer. Detta gäller inte minst för ingenjörer inom datavetenskap som har massor av tillämpningar av linjär algebra. Det slutgiltliga syftet är därför att du som ingenjör skall vara redo att betrakta nya problem utifrån dina kunskaper i linjär algebra och kunna angripa problemen med dessa nya verktyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(i) tillämpa geometriska vektorer inom geometri och naturvetenskap (ii) redogöra för koordinatsystem samt ekvationer för plan och linjer (iii) tillämpa både skalär- och vektorprodukt (iv) redogöra för matriser och matrisalgebra (v) tolka determinanter som volymer eller areor (vi) redogöra för egenvärdesproblemet för matriser (vii) använda Python för problemlösning inom Linjär algebra

Innehåll

Matriser och vektorer, linjära avbildningar, ekvationssystem, egenvektorer och egenvärden, linjärt (o)beroende, baser och dimensioner, relationsmatriser.  Python används för att visa på en matematisk programvara som är till hjälp vid analys av linjära problem.

Organisation

Föreläsningar. Schemalagda smågruppsövningar.  Datorlaborationer. Eventuellt  elektronisk examination (duggor).

Litteratur

Anges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen och obligatoriska datorlaborationer. Under kursens gång kan förekomma duggor som kan ge bonuspoäng till tentan.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.