Kursplan för Linjär algebra

Kursplan fastställd 2024-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodTMV143
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Inledande matematik.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för övriga kurser inom Elektro- och Medicinteknikprogrammen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp
- förstå och redogöra för sambanden mellan de olika begreppen
- kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning
- utnyttja programspråk för problemlösning.

Mer detaljerade läromål finns i kurs-PM, se kurshemsidan.

Innehåll

Matrisalgebra. Invers matris ekvationssystem. Determinanter, rang och ekvationssystem. Vektorrum, euklidiska rummet Rn, underrum, linjärt oberoende, bas, dimension, koordinater, basbyte, öppna/slutna/kompakta mängder. Linjära avbildningar: Matrisframställning. Tillämpningar på rotationer, speglingar och projektioner. Nollrum, värderum, dimensionssatsen. Numerisk lösning av ekvationssystem: Matrisnormer, konditioneringstal, LU-faktorisering. Minstakvadratmetoden. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Potensmetoden, QR-faktorisering. Matlabtillämpningar.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Momentet laboration examineras med obligatoriska datorlaborationer under kursens gång och ger betyget G eller U. Momentet tentamen examineras med en skriftlig tentamen vid kursens slut och har betygsskalan U,3,4,5. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på båda momenten och slutbetyget blir då samma som betyget på momentet tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.