Kursplan för Hållfasthetslära

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSolid mechanics
 • KurskodTME295
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • 27 Okt 2023 em J
 • 05 Jan 2024 em J
 • 21 Aug 2024 fm J
0216 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inledande matematisk analys
  Linjär algebra
  Beräkningsmatematik
  Mekanik

  Rekommenderad förkunskap
  Byggnaders funktioner och utformning
  Byggnadsmaterial
  Ingenjörsmetodik CAD

  Syfte

  Hållfasthetsläran är operativt, förberedande såväl som allmänbildande inom lärsekvensen Naturvetenskapliga grunder. Studenten ska kunna redogöra för grundläggande begrepp, definitioner och samband inom Hållfasthetsläran, samt ha färdighet att lösa problem. Kursen ska också förbereda studenten för fortsatta studier i ämnen där grundkunskaper i Hållfasthetslära förutsätts, t ex konstruktionsteknik, geoteknik och strukturmekanik. Kursen är grundläggande generisk för bl a ämnesstråket bärande konstruktioner för byggnader och anläggningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Kombinera jämviktsamband, materialsamband och deformationssamband för att lösa statiskt bestämda och obestämda problem för stänger, axlar och balkar
  • Härleda samt lösa differentialekvationerna med identifierade randvillkor och laster för stången, axeln och balken (enligt första och andra ordningens teori)
  • Förklara och beräkna tvärsnittsstorheter för stänger, axlar och balkar
  • Beräkna (elastiska) spänningsfördelningar i tvärsnitt belastade med normalkraft, böjmoment, tvärkraft och vridmoment
  • Förklara och tillämpa Hookes lag för ett linjärt termoelastiskt material på enaxliga problem
  • Förklara och tillämpa Hookes lag för skjuvning
  • Förklara och tillämpa elastisk-idealplastisk materialrespons på stänger, axlar och balkar
  • Beskriva och tillämpa Hookes generaliserade lag för ett linjärt termoelastiskt material
  • Urskilja och beskriva isotropa och anisotropa material
  • Förklara och relatera begreppen förskjutning-normaldeformation-normaltöjning och normalspänning-normalkraft för en stång
  • Förklara och relatera begreppen skjuvning, skjuvspänning-(snitt)vridmoment
  • Identifiera deformationssamband för stångsystem
  • Beräkna snittkrafter och deformationer hos enkla plana elastiska stångbärverk
  • Härleda de allmänna jämviktsekvationerna för en balk och förklara innebörden av dessa för snittkraftsfördelningarna
  • Tillämpa elementarfall för kontinuerliga balkar och ramar och lösa problem med improviserad kraftmetod (vinkeländringsmetoden)
  • Identifiera risker för instabilitet hos axialbelastade komponenter
  • Beräkna knäcklast för tryckbelastad sträva
  • Förklara och beräkna huvudspänningar och huvudspänningsriktningar för ett givet allmänt spänningstillstånd
  • Tillämpa flyt- och brotthypoteser på allmänna spänningstillstånd
  • Välja relevant spännings-/töjningstillstånd; enaxligt, plant eller allmänt
  • Skapa en lämplig datormodell för hållfasthetsanalys av en bärande struktur extraherad från BIM
  • Analysera en datormodell med relevanta randvillkor med kommersiell mjukvara
  • Validera/verifiera resultat från datorberäkning med resultat från handberäkning
  • Diskutera skillnader i resultat mellan handberäkning och datorberäkning

  Innehåll

  Definitioner och begrepp:  Normalspänning-normaltöjning, skjuvspänning-skjuvning, snittkrafterna normalkraft , tvärkraft och snittmoment med tillhörande associerade deformationer, Kraft-förskjutning, Hållfasthetslärans tre grundläggande samband: jämviktssamband, materialsamband och deformationssamband

  Material:  Materialsamband för 1) isotropt linjärt termoelastiskt material, 2)  elastiskt- idealplastiskt material, 3) anisotropt material, flyt- och brotthypoteser

  Bärverkselement: Axialbelastade stänger, vridbelastade axlar, plant böjbelastade balkar och böj- och axialtryckta pelare, Eulerknäckning, plasticering av balktvärsnitt, tvärsnittsstorheter, randvillkor 

  Bärande strukturer: Fackverk, kontinuerliga balkar och ramar (statiskt bestämda och statiskt obestämda), randvillkor

  Solider: Allmänt spänningstillstånd med specialfallen plan spänning och plan töjning, huvudspänningar, tillämpning av Hookes generaliserade lag

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: 
  Föreläsningar, räkneövningar, räknestugor samt projektuppgift. Den obligatoriska projektuppgiften, som löper genom hela kursen, knyter samman teori och dess tillämpning på ett realistiskt ingenjörsproblem där en del av ett byggnadsverk analyseras. Såväl fysiska experiment, materialtestning, som datorverktyg/BIM-modeller kommer att användas i projektet.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kurshemsidan före kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs:

  Godkänd redovisning av projekt
  Godkänd skriftlig tentamen


  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.