Kursplan för Intelligenta agenter

Kursplan fastställd 2021-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntelligent agents
 • KurskodTME286
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11114
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik och programmering på ingenjörsnivå

Syfte

Kursens syfte är att förse teknologerna med kunskaper rörande människa-maskin-interaktion i allmänhet och intelligenta (mjukvaru-)agenter i synnerhet. Sådana system är relevanta inom många olika områden, t.ex. i förarstödsystem, hälso- och äldrevård, finans etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter avslutad kurs ska teknologerna kunna

 • definiera och implementera (i C# .NET)  s.k. chatbots
 • definiera implementera (i C#. NET) s.k. målorienterade agenter, med särskild fokus på dialoghantering.
 • analysera och jämföra tolkningsbara modeller med s.k. svartlådemodeller.
 • beskriva och använda talsyntes och taligenkänning i intelligenta agenter
 • beskriva och jämföra diverse olika tillämpningar av intelligenta agenter
 • Diskutera olika etiska aspekter av intelligenta agenter
      Implementation av intelligenta agenter genomförs i C#. NET under Windows. Mac- eller
      Linuxanvändare behöver därför en Windowspartition installerad på sina datorer.

Innehåll

 •    Programmering i C# .NET för intelligenta agenter
     (löpande under kursens gång)
 •    Chatbots
 •    Målorienterade agenter.
 •    Tal- och röstigenkänning
 •    Människa-maskin-dialog
 •    Tillämpningar (varierande innehåll) 
 •    Etiska aspekter av intelligenta agenter.

Organisation

Kursen löper över en läsperiod och är organiserad i form av en föreläsningsserie kombinerad med inlämningsuppgifter som utförs enskilt.

Litteratur

Ett kompendium samt ett urval av vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på ett projekt (en rapport ska lämnas
  in före kursens slut).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.