Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodTME275
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2024 fm J
 • 06 Okt 2023 fm J
 • 28 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Byggnaders funktioner och utformning
Inledande matematisk analys
Linjär algebra
Beräkningsmatematik

Syfte

Mekanikämnet är operativt, förberedande såväl som allmänbildande inom lärsekvensen naturvetenskapliga grunder. Studenten ska kunna redogöra för de grundläggande begreppen och lagarna inom den klassiska mekaniken, samt att ha färdighet i att lösa enklare statiska och dynamiska problem inom ingenjörsmekaniken. Kursen skall också förbereda den studerande för fortsatta studier i ämnen där grundkunskaper i mekanik förutsätts, t ex hållfasthetslära, konstruktionsteknik och strukturmekanik. Kursen är grundläggande generisk för bl a ämnestråket bärande konstruktioner för byggnader och anläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara innebörden av begreppen fysikalisk storhet, mätetal, enhet och enhetssystem,
 • utföra en dimensionsanalys och bedöma rimligheten i svaren,
 • förklara begreppen kraft och kraftmoment, samt kunna tillämpa vektorbegreppet på kraft och kraftmoment,
 • reducera godtyckliga kraftsystem,
 • förklara innebörden av begreppen jämvikt och jämviktsvillkor,
 • frilägga materiella system samt ställa upp jämviktsekvationer och lösa dessa,
 • lösa jämviktsekvationer för statiskt bestämda fackverk,
 • bestämma snittkrafter och snittmoment i statiskt bestämda balkar,
 • förklara innebörden av begreppen masscentrum och tyngdpunkt samt bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar,
 • förklara innebörden av begreppen vilofriktion, glidfriktion och friktionsvillkor samt lösa statiska problem med friktion,
 • lösa enklare hydrostatiska problem,
 • förklara innebörden av begreppen statisk bestämdhet och statisk obestämdhet samt kunna avgöra vilket av begreppen som gäller för en given konstruktion,
 • tillämpa sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig och tvådimensionell kroklinjig rörelse,
 • tillämpa Newtons 2:a lag på problem med partiklar i rätlinjig eller kroklinjig rörelse,
 • förklara innebörden av begreppen arbete, kinetisk energi, potentiell energi och konservativ kraft samt sambanden mellan dem, för att kunna tillämpa energibetraktelser för att lösa dynamiska problem för partiklar,
 • lösa enkla problem för rörelsemängd eller rörelsemängdsmoment för en partikel,
 • beräkna masströghetsmoment med användning av formelsamling och parallell-förflyttningssatser,
 • tillämpa lagarna för tyngdpunktens rörelse och rörelsemängdsmomentet, för att kunna lösa enklare problem vid stelkroppsrotation kring en fix axel,
 • använda energimetoder för att behandla stelkroppsrotation kring en fix axel.

Innehåll

Statik:
Grundläggande begrepp. Kraftsystem och deras reduktion. Jämvikt; jämviktsvillkor, friläggning, frihetsgrader, tvångskrafter. Statiskt bestämda fackverk. Snittkrafter i statiskt bestämda balkar.
Masscentrum, tyngdpunkt. Friktion. Hydrostatik.

Partikeldynamik:
Kinematik. Newtons lagar. Arbete, energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment och lagarna för dessa, speciellt konserveringslagar.

Stelkroppsdynamik:
Masströghetsmoment. Rotation kring fix axel. System av stela kroppar: konservering av energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, räkneövningar, räknestugor, dugga, inlämningsuppgifter samt projektuppgift.

Kursen relaterar till FN:s hållbarhetsmål inom "9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur", "11 Hållbara städer och samhällen", "12 Hållbar konsumtion och produktion".

Litteratur

Grahn/Jansson: Mekanik, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs:

 • Godkänd skriftlig tentamen
 • Godkänd rapport på projektuppgift

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.