Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodTME275
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 30 Maj 2024 fm J
  • 06 Okt 2023 fm J
  • 28 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Byggnaders funktioner och utformning
  Inledande matematisk analys
  Linjär algebra
  Beräkningsmatematik

  Syfte

  Mekanikämnet är operativt, förberedande såväl som allmänbildande inom lärsekvensen naturvetenskapliga grunder. Studenten ska kunna redogöra för de grundläggande begreppen och lagarna inom den klassiska mekaniken, samt att ha färdighet i att lösa enklare statiska och dynamiska problem inom ingenjörsmekaniken. Kursen skall också förbereda den studerande för fortsatta studier i ämnen där grundkunskaper i mekanik förutsätts, t ex hållfasthetslära, konstruktionsteknik och strukturmekanik. Kursen är grundläggande generisk för bl a ämnestråket bärande konstruktioner för byggnader och anläggningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förklara innebörden av begreppen fysikalisk storhet, mätetal, enhet och enhetssystem,
  • utföra en dimensionsanalys och bedöma rimligheten i svaren,
  • förklara begreppen kraft och kraftmoment, samt kunna tillämpa vektorbegreppet på kraft och kraftmoment,
  • reducera godtyckliga kraftsystem,
  • förklara innebörden av begreppen jämvikt och jämviktsvillkor,
  • frilägga materiella system samt ställa upp jämviktsekvationer och lösa dessa,
  • lösa jämviktsekvationer för statiskt bestämda fackverk,
  • bestämma snittkrafter och snittmoment i statiskt bestämda balkar,
  • förklara innebörden av begreppen masscentrum och tyngdpunkt samt bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar,
  • förklara innebörden av begreppen vilofriktion, glidfriktion och friktionsvillkor samt lösa statiska problem med friktion,
  • lösa enklare hydrostatiska problem,
  • förklara innebörden av begreppen statisk bestämdhet och statisk obestämdhet samt kunna avgöra vilket av begreppen som gäller för en given konstruktion,
  • tillämpa sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig och tvådimensionell kroklinjig rörelse,
  • tillämpa Newtons 2:a lag på problem med partiklar i rätlinjig eller kroklinjig rörelse,
  • förklara innebörden av begreppen arbete, kinetisk energi, potentiell energi och konservativ kraft samt sambanden mellan dem, för att kunna tillämpa energibetraktelser för att lösa dynamiska problem för partiklar,
  • lösa enkla problem för rörelsemängd eller rörelsemängdsmoment för en partikel,
  • beräkna masströghetsmoment med användning av formelsamling och parallell-förflyttningssatser,
  • tillämpa lagarna för tyngdpunktens rörelse och rörelsemängdsmomentet, för att kunna lösa enklare problem vid stelkroppsrotation kring en fix axel,
  • använda energimetoder för att behandla stelkroppsrotation kring en fix axel.

  Innehåll

  Statik:
  Grundläggande begrepp. Kraftsystem och deras reduktion. Jämvikt; jämviktsvillkor, friläggning, frihetsgrader, tvångskrafter. Statiskt bestämda fackverk. Snittkrafter i statiskt bestämda balkar.
  Masscentrum, tyngdpunkt. Friktion. Hydrostatik.

  Partikeldynamik:
  Kinematik. Newtons lagar. Arbete, energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment och lagarna för dessa, speciellt konserveringslagar.

  Stelkroppsdynamik:
  Masströghetsmoment. Rotation kring fix axel. System av stela kroppar: konservering av energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment.

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, räkneövningar, räknestugor, dugga, inlämningsuppgifter samt projektuppgift.

  Kursen relaterar till FN:s hållbarhetsmål inom "9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur", "11 Hållbara städer och samhällen", "12 Hållbar konsumtion och produktion".

  Litteratur

  Grahn/Jansson: Mekanik, Studentlitteratur, senaste upplagan.
  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs:

  • Godkänd skriftlig tentamen
  • Godkänd rapport på projektuppgift

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.