Kursplan för Strukturdynamisk modellvalidering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural dynamics - model validation
 • KurskodTME230
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03117
 • Max antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

 • Thomas Abrahamsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i FEM och strukturdynamik

Syfte

Att lära ut användningen av modellvalidering. Absolut nödvändigt inom flygtekniken och mycket användbart inom andra discipliner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva användbarheten av modellvalidering och definiera några valideringskriterier.
 • Beskriva hur vibrationsprov för modellvalidering skall prepareras och utföras samt hur testdata kan kontrolleras för att felaktigheter skall behandlas.
 • Metoder för modellkalibrering av parametriserade strukturdynamiska modeller genom optimering.
 • Beskriva modellvalidering genom kompletterande prov.

Alla moment skall kunna praktiskt utföras och rapporteras.

Innehåll

Tillståndsvektorformulering. Observerbarhet och kontrollerbarhet. Process- och signalbrus. Statistisk fördelning av fysikaliska egenskaper. Individens beteende i förhållande till ett nominellt ideal. Förtestplanering, "Method of effective independence", parametrars identifierbarhet, Fishers informationsteorem. Parameterestimering, Cramer-Raos ingränsning av parametervariation. Systemidentifiering, "state-space sub-space"-metoden. Vibrationsprovning, sensorer och datainsamlingssystem. Experimentell modanalys i teori och praktik med dess utförande och möjliga fallgropar. Expansion av experimentellt funna egenmoder. Estimering av frekvensresponsfunktioner. Filter. Test med stegad sinusstimulus, svept sinus, brus- och transientexcitering. Korrelationskriterier. Verifiering, kalibrering och validering. Kalibrerings- och valideringsmetrik. Gauss-Newtons minimeringsmetod, regularisering, Levenberg-Marquardts metod. Överparametrisering, parameterhessian, Akaikes kriterie.

Organisation

Föreläsningar och övningar beskriver de använda teorierna. I datorövningar görs förtestplanering, testdatagranskning, modellkalibrering och modelllvalidering mha Matlab samt kommersiell mjukvara för FEM. Vibrationsprov utförs i lab.

Litteratur

Thomas Abrahamsson: Calibration and Validation of Structural Dynamics Models, Chalmers Applied Mechanics, Publication 2012-1, 2012

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.