Kursplan för Fordonstekniskt projekt

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAutomotive engineering project
 • KurskodTME180
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk design
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89139
 • Max antal deltagare50 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Fordonssystemteknik TME121 eller motsvarande. Varje erbjudet projekt kan ha särskilda förkunskapskrav.

  Syfte

  Syftet med det fordonstekniska projektet är att ge möjlighet för studenterna att delta i utvecklingsprojekt, att träna problemorienterat lärande och att agera i en fordonsteknisk miljö. Projekten har fokus på tidig produktutveckling, dvs konceptstudiefaser, provning och utvärdering av fysiska prototyper och simuleringsmodeller. Kursen är begränsad till markfordon.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  A. arbeta i ett projekt

  1. självständigt och tillsammans i grupp identifiera och formulera fordonstekniska frågeställningar och problem samt planera och genomföra projektet inom givna tidsramar
  2. klargöra projektmål, leveranser, omfattning, tidsplanering, intressenter (stake holders), roller och ansvarsfördelning för gruppmedlemmarna
  3. hantera öppna problem, detta inkluderar kunna hantera osäkerhet och begränsad information, identifiera och bedöma risker och förändringar
  4. arbeta i lag och identifiera, kombinera och utnyttja sina egna och lagmedlemmarnas olika kompetenser och förmågor på ett effektivt sätt
  5. Analysera, synliggöra och problematisera vikten av jämställdhetsaspekter i utveckling av fordon, fartyg och transportsystem.
  6. Diskutera och reflektera över jämställdhet, jämlikhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör.

  B utveckla en fordonsteknisk produkt eller system

  1. följa en systematisk utvecklingsmetodik baserat på kundvärde (interaktion med "kund" och förståelse för värdet som kan skapas utifrån kundens behov)
  2. tillämpa tidigare utvecklade kunskaper och färdigheter om teori, metoder, experiment och CAE- verktyg för att hantera industriella problem och simuleringar inom fordonsteknisk utveckling
  3. skapa/tillämpa lämpliga simuleringsmodeller och/eller experiment för att lösa ett specifikt fordonsproblem
  4. skapa en utvärderingsbar prototyp eller modell av den valda lösningen och utvärdera om den uppfyller specifikationen och kraven

  C. presentera och utvärdera projektet

  1. skriftligt och muntligt redovisa projektet samt argumentera och försvara den utvecklade tekniska lösningen
  2. utvärdera om projektet nått målen och eventuellt analysera nödvändiga åtgärder för att nå dessa mål
  3. identifiera etiska aspekter och göra etiska bedömningar vid fordonstekniskt utvecklingsarbete
  4. reflektera över och bedöma sina egna och gruppmedlemmarnas insatser, förmågor och roller i relation till projektet

  Innehåll

  Projekten i kursen är produktutvecklingsprojekt inom fordonstekniken inspirerade av forskning eller av samarbete mellan Chalmers och lokal fordonsindustri. Varje projekt utgör en fördjupning inom ett av programmets huvudområde (drivlinan, fordonsdynamik eller fordonssäkerhet). Varje problemorienterat projekt har ett tydligt mål som fokuserar på utvärdering av alternativa lösningar och planering av aktiviteter och resurser som behövs för att demonstrera ett koncept (del av ett fordon). Projektet omfattar också ledning av en grupp, projektdefinition inklusive leveranser, tidsplanering inklusive milstolpar, riskanalys och gruppdynamik. Den projektledningsprocess som används fokuserar på hur man skall leda utvecklingsfasen i ett projekt.

  Kursen ger studenten entreprenöriella erfarenheter genom att man
  - Skapar värde för andra
  - Kommer i kontakt med hela idéutvecklingskedjan
  - Kommer i kontakt med en process, i syfte att skapa värde för andra, där man identifierat egna och andras resurser och hanterat osäkerhet


  Organisation

  Föreläsningar i projektarbete

  Veckomöten - Muntliga presentationer - Skriftliga rapporter

  Reflektionsworkshop

  Litteratur

  Relaterad till ämnet för uppgiften. Relevant litteratur från kurser givna inom mastersprogrammet Fordonsteknik rekommenderas.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Närvaro vid veckomöten, föreläsningar och workshops - Muntliga presentaioner - Skriftliga rapporter

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.