Kursplan för Chalmers formula student

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChalmers formula student
 • KurskodTME047
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89131
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp
  0214 Projekt 12 hp
  Betygsskala: TH
  12 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Tillträde tilll kursen sker efter att en ansökan har blivit godkänd av examinator.

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge möjligheter för deltagarna att bibringas kunskaper och erfarenheter av ett tillämpat praktiskt ingenjörsarbete med prototyptillverkning. Kursen omfattar ett helbilskoncept där hela processen från att planera, konstruera, utforma och implementera genomförs. Viktiga delar som behandlas är systemtänkande, kommunikation och teamwork.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Använda funktions- och lösningsmodeller i konceptfasen av ett tekniskt utvecklingsprojekt för att analysera och skapa koncept för fordonskomponenter och system.
   • Använda CAD och beräkningsprogram för att konstruera och analysera fordonskomponenter och system.
   • Skapa ritningar eller annat tillverkningsunderlag som kan förstås av tredje part.
   • Leda strukturerade möten. Kraven på ett strukturerat möte är att det finns en målbild med mötet och att anteckningar förs där slutsatser och handlingspunkter från mötet noteras.
   • Skapa en projektplanering som inkluderar uppgifter och leveranser med ansvariga personer och datum för färdigställande.
   • Använda en målhierarki för att bestämma kravspecifikationer för ett tekniskt system eller del.
   • Visa förståelse för hur en komponent eller ett delsystem bidrar till det tekniska systemet som helhet och att värdebidraget till systemet och dess kostnadseffektivitet kan variera stort mellan olika komponent- och delsystemalternativ.
   • Tillverka eller montera komponenter inom ett av tillverkningsområdena metall, plast (t.ex. kolfiberförstärkt plast) eller elektronik.
   • Utföra fysiska prov av ett fordon eller delsystem och utvärdera deras prestanda mot konstruktionsmål.
   • Analysera och förklara skillnader i teoretisk och uppmätt prestanda för en komponent eller system.
   • Kommunicera projektstatus och problem till övriga teammedlemmar under projektets gång.

   Innehåll

   Kursen är en 'konstruera-bygga-testa'-kurs med avsikt att bygga ett komplett markfordon i form av en liten tävlingbil. Studenten kommer att delta i en projektgrupp där varje deltagare bidrar med en viss del, delsystem eller funktion. Målen för kursen är att använda tidigare förvärvade kunskaper för att utveckla ett delsystem eller en funktion, delta i tillverkning och tävlingsförberedelser. Föreläsningar om specifika delämnen som är väsentliga för projektet ges under koncept- och konstruktionsfaserna. Se lärandemålen för en mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll.

   Organisation

   • Föreläsningar
   • Teammöten (veckovis)
   • Delgruppsmöten (veckovis)
   • Skriftlig projektrapport som täcker konstruktion, tillverkning, testning och tävling(ar)
   • Muntliga presentationer
   • Projektarbete för att konstruera, tillverka och testa en Formula Student-bil.
   • Deltagande i Formula Student tävling(ar)


   Litteratur

   Gällande regler för Formula SAE samt specifika regler för enskilda tävlingar.

   Presentationsunderlag och annat utdelat material.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examinationen baseras på utfört arbete i projektet, skriftliga rapporter, muntliga presentationer och kamratbedömningar.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.