Kursplan för Matematisk analys, fortsättning

Kursplan fastställd 2021-01-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnReal analysis
 • KurskodTMA976
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 em J
 • 04 Apr 2024 fm J
 • 22 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen skall ge förtrogenhet med de mest grundläggande teorierna inom matematisk analys i en variabel samt belysa deras tillämpningar inom fysik och teknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå de grundläggande begreppen och definitionerna i matematisk analys

Kunna bevisa de mest grundläggande satserna inom analys av en variabel

Kunna ställa upp och lösa linjära/separabla differentialekvationer

Kunna Taylorutveckla analytiska funktioner

Kunna analysera talföljders asymptotik (linjära differensekvationer och iterationer)

Kunna avgöra numeriska seriers konvergens/divergens utifrån vissa givna konvergenskriterier

Kunna avgöra konvergens/divergens för potensserier

Kunna tillämpa begreppen punktvis och likformig konvergens för funktionsföljder och funktionsserier

Kunna tillämpa resultat för omkastning av gränsövergångar

Kunna beräkna gränsvärden för funktioner av flera variabler

Kunna utföra egna bevis

Kunna lösa problem som kombinerar två eller flera av ovanstående förmågor

Innehåll

Ordinära differentialekvationer: linjära ekvationer av första ordningen, separabla ekvationer, linjära differentialekvationer av godtycklig ordning med konstanta koefficienter, system av ekvationer, några speciella typer, t.ex. Eulers differentialekvation. Matematiska modeller som leder till differentialekvationer. Något om numerisk lösning av differentialekvationer. Taylors formel, beräkning av gränsvärden, l'Hospitals regler. Differensekvationer. Talföljder, serier, potensserier, konvergenskriterier, lösning av differentialekvationer med hjälp av potensserier. Likformig konvergens av funktionsföljder och funktionsserier. Vektorrummet Rn, polära och sfäriska koordinater, några topologiska begrepp.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar. 

Litteratur

A. Persson, L.-C. Böiers: Analys i en variabel, Studentlitteratur, Lund. A. Persson, L.-C. Böiers: Analys i flera variabler, Studentlitteratur, Lund. Övningar till Analys i en variabel, Matematiska institutionen, Lunds tekniska högskola. Övningar till Analys i flera variabler, Matematiska institutionen, Lunds tekniska högskola. F. Eriksson, E. Larsson, G. Wahde: Matematisk analys med tillämpningar, del 3. ANNAN LITTERATUR L. Råde, B. Westergren: BETA - Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund. 

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.