Kursplan för Mekanik 2

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics 2
 • KurskodTIF375
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57135
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 11 Okt 2024 em J

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikingenjörens verktyg, Linjär algebra och geometri, Inledande matematisk analys, Matematisk analys, fortsättning samt Mekanik 1 eller motsvarande mekanikkurs.

Syfte

Kursen är en direkt fortsättning av Mekanik 1 och syftar också till att
1) ge en god förståelse för mekanikens grundbegrepp, som utgör en nödvändig bas för alla vidare fysikstudier.
2) ge vana i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk modell, och att analysera denna genom att utveckla kunskaper från tidigare kurser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kinematik och dynamik för stela kroppar – Studenten skall använda sin förståelse för partikelsystem för att kunna härleda och tillämpa lagar för rotations- och translationsrörelse. En djup förståelse av samband mellan kinematiska och dynamiska kvantiteter eftersträvas.


Grundläggande principer – Studenten skall ha en grundläggande förståelse och förmåga att tillämpa: symmetrier, konserveringslagar,  relativitetsprincipen, inertialsystem.


Speciell relativitetsteori – Studenten skall kunna tillämpa de grundläggande (geometriska och dynamiska) principerna för att lösa enkla problem. Minkowskirummet, massa och energi.


Rörelse i icke-inertiala system - Studenten skall få förståelse för fiktiva krafter i princip och allmänhet, och speciellt centrifugal- och corioliskrafter i roterande referenssystem.


Svängningsrörelse - Studenten skall kunna tillämpa sina kunskaper från matematikkursen om dämpad/odämpad fri/tvungen harmonisk svängningsrörelse på olika exempel.


Analytisk mekanik - Studenten skall ha erbjudits en inledande bekantskap med analytisk mekanik. Studenten skall kunna studera enklare partikelsystem med hjälp av Lagranges formalism. 


Övergripande - Kunskap från alla ovanstående områden skall kunna användas selektivt i problemlösning. Studenten skall självständigt kunna sålla ut relevant information i en uppgift för att sedan formulera ett renodlat mekanikproblem, välja metoder och verktyg från mekanik- och matematikkurserna och lösa problemet samt kommunicera lösningen skriftligt.


Innehåll

Kinematik och dynamik för stela kroppar i planet.

Symmetrier, konserveringslagar, inertialsystem.

Introduktion till speciell relativitetsteori.

Rörelse i icke-inertiala system, speciellt roterande system.

Kinematik och dynamik för stela kroppar i rummet. 

Svängningsrörelse.

Analytisk mekanik


Organisation

Föreläsningar, räkneövningar, uppgifter på nätet.

Litteratur

Annonseras på kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.