Kursplan för Standard model of particle physics

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStandard model of particle physics
 • KurskodTIF355
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Introduktionskurs i kvantfältteori

Syfte

Att presentera Standardmodellen för partikelfysik, som är en kvantfältteori som beskriver hur de kända elementarpartiklarna växelverkar via den elektromagnetiska, svaga och starka kraften. En central del i denna teori är Higgsmekanismen, och den tillhörande Higgspartikeln. Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om Standardmodellens grundläggande koncept och egenskaper, dess förutsägelser (som har verifierats med oöverträffad noggrannhet) samt dess experimentella och teoretiska brister.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå de underliggande principerna och strukturen i Standardmodellen för partikelfysik, med särskild tonvikt på fenomen som uppstår på den elektrosvaga skalan, som Higgsmekanismen.

- Räkna ut förutsägelser av Standardmodellen och jämföra dem med experimentell data. (T.ex. production tvärsnitt och sönderfall av W, Z och Higgs bosonerna, samt top kvark.)

- Förstå de viktigaste obesvarade frågorna inom partikelfysik samt motiveringen för fysik bortom Standardmodellen.

Innehåll

- Kirala fermioner

- Icke-abelska gaugeteorier

- Symmetribrott

- Standardmodellen och dess beskrivning av hur de kända elementarpartiklarna växelverkar via den elektrosvaga och starka kraften.

- Översikt av LHC och dess experiment.

- Exempel på processer inom Standardmodellen. Produktion och sönderfall av partiklarna.

- Beskrivning av hur upptäckten av Higgsbosonen gjordes och hur man för närvarande letar efter fysik bortom Standardmodellen.

Organisation

- Föreläsningar. 

- Hemuppgifter.

- Muntlig tentamen.

Litteratur

- Föreläsningsanteckningar.

- Förinspelade video.

- Artiklar och böcker som finns kostnadsfritt på nätet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget baseras på hemuppgifter och en frivillig muntlig tentamen (för överbetyg).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.