Kursplan för Experimentella metoder inom modern fysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental methods in modern physics
 • KurskodTIF295
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85141
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i fysik

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en inblick i olika typer av experimentell metodik som används inom modern fysikforskning, och att ge dem en möjlighet att arbeta med ett eget valt väl avgränsat experimentellt projekt. Projekten spänner över ett brett område av olika discipliner, från biofysik och materialfysik till nanooptik och ytfysik, och genomförs i forskargrupper som arbetar i state-of-the-art laboratorier på Institutionen för Fysik. Projekten genomförs i grupper om två eller tre studenter, och presenteras både skriftligt och som ett föredrag i ett seminarium. Kursen inleds med ett antal föreläsningar som ger en allmän introduktion till ämnet och beskriver fysiken bakom de olika projekten som studenterna kan välja mellan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenterna ha en allmän kunskap om experimentella metoder inom modern fysik.  Studenterna skall kunna skriva en vetenskaplig rapport baserad på eget experimentellt arbete, och ge en muntlig presentation som beskriver använd metodik och erhållna resultat.  Efter fullgjord kurs skall studenterna också ha en ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet, likabehandling och mångfald för att kunna utmana och förändra ojämställda strukturer och kulturer.

Innehåll

Kursen inleds med ett antal föreläsningar om fysiken bakom de olika experimentella projekten som studenterna kan välja mellan.  Därefter genomförs projekten i grupper om två eller tre studenter.  I början av kursen ges också en föreläsning om entrepreneurskap. Ämnet tas sedan upp i de experimentella projekten.  Dessutom diskuteras jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM).  Ämnena tas upp i en inledande föreläsning, och studenterna uppmuntras att reflektera över dessa frågor under arbetet med sina experimentella projekt.  Kursen avslutas med rapportskrivning följd av en muntlig presentation.

Organisation

Föreläsningar, ett experimentellt projekt, rapportskrivning, muntlig presentation.

Litteratur

Material i form av föreläsningsanteckningar och labinstruktioner, inklusive litteraturreferenser, kommer att finnas på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna genomför ett experimentellt projekt och lämnar in en skriftlig rapport om detta.  Projektrapporten presenteras muntligt i ett seminarium.  En bidragsrapport, som lämnas in tillsammans med projektrapporten, skall beskriva de olika gruppmedlemmarnas bidrag till projektet och skrivandet av projektrapporten, samt diskutera gruppens arbete ur ett jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsperspektiv.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-02-21: Block Block ändrat från A till A+ av Lina Haglund
   [Kurstillfälle 1]