Kursplan för Experimentell fysik 1 - mätteknik

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental physics 1 - measuring technique
 • KurskodTIF083
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57126
 • Max antal deltagare120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0419 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0519 Studieresa 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0619 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp1,5 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Delkurs C kräver att man genomgått delkurs B.

Syfte

Del A, B och C:

Att genom laborationer och projekt ge träning i experimentellt arbete och experimentell problemlösning.

Del D:

Att genom studiebesök vid en eller flera storskaliga forskningsanläggningar få en översikt av: i) forskningen som bedrivs, ii) verktygen som används och iii) hur man får tillgång till forskningsanläggningens resurser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Del A: -uppvisa experimentell skicklighet -utföra god experimentell fysik, särskilt inom mekanik -formulera problem självständigt -designa och bygga experimentella uppställningar -utföra noggranna mätningar med avancerad utrustning -skriva tekniska rapporter 

Del B: -lösa problem rörande grundläggande elektrisk mätteknik -bygga och karakterisera enklare elektriska kretsar innehållande motstånd, kondensatorer och spolar -använda vanliga instrument för likströms- och växelströmsmätningar -karakterisera egenskaper hos dioder, transistorer och operationsförstärkare samt bygga kretsar med dessa komponenter -läsa och använda komponentdatablad -dokumentera och analysera mätresultat 

Del C: -lösa problem rörande avancerad elektrisk mätteknik -bygga och felsöka experimentuppställningar -läsa och använda manualer till avancerade elektriska mätinstrument -använda avancerade elektriska mätinstrument för att självständigt mäta på verklighetsnära mättekniska problem inom den experimentella fysiken -samla in och analysera mätdata samt dra slutsatser av dessa -automatisera mätningar med hjälp av mätinstrument som är kopplade till datorer och programmeringsmiljön Labview -föra laborationslogg -kommunicera idéer och resultat genom att skriva förstudierapporter och tekniska rapporter samt genom muntlig presentation eller posterpresentation. 

Del D: -redogöra för ett aktuellt forskningsområde, de vetenskapliga frågeställningar man adresserar och de metoder som den aktuella anläggningen kan erbjuda. -redogöra för anläggningens underliggande teknologi och funktionssätt, inklusive de specifika för- och nackdelar dessa medför -redogöra för de vetenskapliga och ingenjörsmässiga kompetenser som krävs vid en modern forskningsanläggning -redogöra för anläggningens driftsbetingelser, hur urvalsprocessen för användning av dess resurser sker och hur den styrs

Innehåll

Del A Experimentell fysik - Mekanik 
Del B Grundläggande elektrisk mätteknik och experimentell elektronik 
Del C Avancerad elektrisk mätteknik 
Del D Studiebesök

Organisation

Förstudier, laborationer, muntlig- eller poster-presentation, rapportskrivning och studiebesök

Litteratur

Lab-PM

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Bedömningen bygger på en skriftlig förstudie och en skriftlig slutrapport. 

Del B: Godkänt deltagande på laborationer. 

Del C: För tre av de fyra delområdena i Del C bygger bedömningen på i. en skriftlig förstudie, ii. det praktiska genomförandet av laborationen i laboratoriet samt iii. en skriftlig (eller i ett delområde muntlig) slutrapport per delområde. För det fjärde delområdet, som presenteras muntligt inför grupp, bedöms bara förstudien. 

Del D: Godkänt deltagande på studieresan 

Det totala betyget på kursen, givet att Del B och Del D är godkända, baseras på 40% av resultatet på Del A och 60% av resultatet på Del C.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.