Kursplan för Kandidatarbete för Sjöfart och logistik

Kursplan fastställd 2019-10-29 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDegree project in Shipping and logistics
 • KurskodTEKX15
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 77118
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt1, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp
  0217 Projekt, del B 15 hp
  Betygsskala: TH
  7,5 hp7,5 hp
   1 Kursmodulen ges av institutionen Generell kompetens

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det program där kursen läses

   Kursspecifika förkunskaper

   Minst 120 hp godkända inom programmet. Examensarbetets plan samt deltagare ska godkännas av handledare innan arbetet påbörjas.

   Syfte

   Examensarbetet utgör en vital del i utbildningen och en väsentlig del av kvalitetssäkringen av respektive program. Studenten skall visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrket samt spegla utbildningens karaktär och visa förmåga till yrkesrelaterad problemlösning. Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta inom sin yrkesprofession.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete, - med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera dessa på en fördjupad nivå inom teknikområdet, - planera och med adekvata metoder genomföra, analysera och värdera uppgifter inom givna ramar samt föra teoretiskt och metodmässigt välgrundade resonemang, - identifiera lämpliga, tillämpa och kritiskt utvärdera metoder i förhållande till en vald vetenskaplig fråga, - kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, - inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället med beaktande av miljömässiga och etiska aspekter, samt - muntligt och skriftligt kunna redogöra, för given målgrupp, diskutera information, problem och lösningar med högt ställda krav på struktur, formalia och språkbruk samt försvara en vetenskaplig undersökning.

   Innehåll

   Se anvisningar för kandidatarbetet.

   Organisation

   Föreläsningar, språkliga handledningstillfällen, bibliotekskurs, mittseminarium, slutseminarium.

   Litteratur

   Se kurshemsidan.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För att examensarbetet skall godkännas krävs följande: - Godkänd planeringsrapport - Godkänd examensarbetesrapport - Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen - Godkänd muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete - Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar - Fullgjorda eventuella programspecifika obligatoriska moment enligt kurs-pm För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. För examensarbete ges betyg i skalan 5/4/3/komplettering/underkänt enligt Riktlinjer för bedömning av kvalitet och betygsättning för examensarbete på Sjöingenjörs-, Sjökaptens- och Sjöfart & Logistikprogrammen vid Chalmers. Underkänt arbete leder till att ett nytt ämne måste väljas och ny handledare kommer att utses.