Kursplan för Operations management

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations management
 • KurskodTEK930
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om utformning, utveckling, ledning och förbättring av produktionssystem med tillämpning inom industrin och andra typer av verksamheter inklusive service och offentlig verksamhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall:
 • Kunna redogöra för grunderna inom Operations Management
 • Kunna förklara strategiska effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut
 • Kunna diskutera lean production och redogöra för hur företag och offentlig verksamhet kan använda dess principer för ökad konkurrenskraft och högre effektivitet
Ha ett systemsynsätt med kritiskt förhållningssätt genom att analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett sociotekniskt perspektiv vilket inkluderar effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation och social hållbar utveckling

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för de strategiska effekterna av design, management och förbättring av produkter och produktionssystem för produktion av varor och tjänster. Inom kursens ram behandlas centrala aspekter avseende utformning, utveckling och ledning av produktionsfunktionen samt dess interaktion med närliggande funktioner. Kursen ger grundläggande kunskaper om individen och dennes relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö. Kursen behandlar också teori kring grundläggande förutsättningar för produktionssystem där gruppbaserade system ingår samt olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer. Kursen syftar också till att ge teknologerna viss träning i att analysera verksamheter och applicera modeller och verktyg på praktiska problem som företag och offentlig verksamhet möter.

Organisation

Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar och övningar

Litteratur

Kurslitteratur anges på kurshemsidan minst två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Individuella och/eller gruppinlämningar kan komma att vara en del av examinationen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.