Kursplan för Innovationsekonomi

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomics of innovation
 • KurskodTEK910
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26123
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga förkunskapskrav utöver de som gäller för MEI programmet.

Syfte

Kursen behandlar samspelet mellan ekonomisk förändring, teknisk förändring och innovation i flera samhällsnivåer och aggregeringar (mikro, meso, makro). Kursen ger begrepp, verktyg, teorier och ramverk som förklarar interaktionen vid dessa aggregeringsnivåer, tillsammans med empiriska fallstudier, illustrationer och resultat. Implikationer för ledning och politik behandlas även. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid slutet av kursen kommer studenten att kunna:

(1) tillämpa begrepp, teorier, ramverk, verktyg och metoder om konkurrens, strategi, institutioner, politik, innovation och industriell dynamik som behandlar den komplexa interaktionen mellan innovation, teknisk förändring och ekonomisk förändring

(2) analysera drivkrafter och effekter av innovation och teknisk förändring på ekonomisk tillväxt

(3) identifiera väsentliga strategiska och politiska frågeställningar om ekonomisk förändring, innovation och teknisk förändring

(4) tillämpa begrepp, verktyg, metoder och ramverk om innovationsekonomi för att utveckla implikationer för politik och strategiska beslut 

Innehåll

Kursen fokuserar på verktyg och begrepp för att förstå och förklara drivkrafter av innovation, och de effekter innovation och teknisk förändring har på ekonomin. Mikronivån av kursen ger en översikt av informationsekonomi och kunskapsekonomi, och dess beteendemässiga grund - begränsad rationalitet. I de mer aggregerade nivåerna behandlas konkurrensens drivkrafter, ekonomisk förändring, strukturförändring och de roller politikens institutioner har för dessa frågor. Ekonomisk analys som ökande skalavkastning, stigberoende, innovationsspridning, evolutionär ekonomi, marknads- och politiska misslyckanden, bland andra, analyseras primärt från perspektivet industriell dynamik. 

Organisation

Kursen struktureras kring föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter som behandlar kursens innehåll i varierande detaljeringsgrad. För att göra kursen stimulerande och engagerande så ordnas många diskussioner mellan lärare och studenter. 

Litteratur

Litteratur kommer pålysas i början av kursen. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Undervisningen sker dels genom föreläsningar, men även genom gruppdiskussioner, seminarier och presentationer. Examinationen består hemtentor och inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.