Kursplan för Digitaliseringens roll i ett hållbart samhälle

Kursplan fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe role of digitalization in the sustainable society
 • KurskodTEK735
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Hemtentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga kursspecifika förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att introducera grundläggande kunskaper inom hållbarhet (ekologiskt, social och ekonomisk) samt till kritisk reflektion över IT-utvecklingens möjligheter och risker i relation till hållbar utveckling.

Kursen syftar till att ge insikt i de sammanhang som påverkar hållbarhetsanpassningen av produkter och tjänster sett ur ett livscykelperspektiv, samt ge förståelse av hur komplexa hållbarhetsfrågor kan brytas ned till hanterbara delproblem inom IT-ingenjörens påverkansområden.

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att läsa och analysera texter med olika perspektiv på digitalisering och hållbarhet, samt formulera sig diskuterande i akademisk text.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Redogöra för olika dimensioner (ekologiska, ekonomiska och sociala) av och perspektiv på begreppet hållbar utveckling. 
 2. Redogöra för användningsområden för begreppen hållbar utveckling och hållbarhet samt identifiera etiska dilemman. 
 3. Redogöra för orsaker till ohållbar utveckling och ge exempel på ohållbara tillstånd i samhälle och natur samt kritiskt diskutera lösningsstrategier på olika nivåer (från individens beteende till transnationella överenskommelser). 
 4. Redogöra för hur IT-området relaterar till natur och samhälle, identifiera möjligheter och risker med digitalisering och automatisering. 
 5. Diskutera olika perspektiv på hur ekonomi, miljö och sociala faktorer samverkar och påverkar hållbarhet. 
 6. Redogöra för metoder och verktyg för analys av miljöeffekter från en IT-tjänst eller IT-produkts livscykel. 
 7. Använda problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande i grupp för att koppla IT-utveckling och IT-användning till hållbarhet. 
 8. Analysera olika typer av text inom hållbarhetsdiskussioner och själv formulera sig för en läsekrets utanför det egna expertområdet.

Innehåll

 • Grundläggande principer för hållbar utveckling 
 • Globala mål för hållbar utveckling 
 • Olika perspektiv på och sätt att diskutera hållbar utveckling 
 • IT-ingenjörens roll i ett hållbart samhälle 
 • Att formulera ett IT projekt som bidrar till hållbar utveckling 
 • Hållbarhetsutmaningar med IT 
 • Livscykelanalys 
 • Klimatförändringar i relation till hållbar utveckling 
 • Att skriva rapporter för olika läsare

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar parallellt med projektarbetet som genomförs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt. Kursens ena moment innehåller teoretiska principer inom hållbar utveckling som också utgör underlag för formulerandet av en vision för projektarbetet. Detta moment redovisas i en individuell hemtentamen som redovisas stegvis under kursens gång. Kursens andra moment är ett grupprojekt som omfattar identifikation av ett hållbarhetsproblem, verktyg för nulägesanalys samt utveckling av ett IT-baserat lösningsbidrag till hållbarhetsproblemet som identifierats av gruppmedlemmarna. Grupprojektet redovisas i en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektarbete i grupp som redovisas skriftligt och muntligt (3hp). Individuell hemtentamen (4,5hp). Betygsskala: U, 3, 4, 5. Båda kursmomenten måste vara godkända för att kursen som helhet ska bli godkänd.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.