Kursplan för Industriell ekonomi och organisation

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial economics and organization
 • KurskodTEK720
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65114
 • Max antal deltagare195
 • Min. antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2024 fm L DIG
 • 03 Apr 2024 fm L DIG
 • 27 Aug 2024 em L DIG
0219 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att göra kursdeltagarna förtrogna med några av de ekonomiska begrepp och modeller som är mest användbara som verktyg för en industriellt verksam tekniker. Kursen skall ge förutsättningar att dra slutsatser angående ekonomiska konsekvenser av det egna arbetet och att kommunicera med personal på andra avdelningar i företaget eller utanför företaget. Kursen syftar vidare till att redogöra för industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för och använda grundläggande ekonomiska begrepp och olika organisationsformer.
 • Genomföra ekonomiska kalkyler för produkter, beslut och investeringar utifrån givna förutsättningar.
 • Beskriva och planera budget och budgeteringsprocesser.
 • Redogöra för finansiering och dess grunder.
 • Förstå och beskriva årsredovisningar med fokus på balans- och resultaträkningar.
 • Genomföra finansiell analys utifrån givna förutsättningar.
 • Redogöra för olika arbetsorganisatoriska perspektiv och ledarskapsperspektiv.
 • På en grundläggande nivå använda olika arbetsorganisatoriska perspektiv och ledarskapsperspektiv för att analysera och beskriva vanliga yrkesmässigt kopplade situationer.
 • Redogöra för aktuella frågeställningar inom området arbetsorganisation.

Innehåll

Kursen består av tre avsnitt, innehållande:

Företagandets förutsättningar, olika företagsformer samt organisation av verksamheter.

Arbetsorganisation och personalgruppens funktion och ta upp perspektiv exempelvis normer, kommunikation, konflikter, ledning och styrning.

Hur verksamheten modelleras i ekonomiska termer. I det tredje avsnittet kommer resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, budget samt redovisning av verksamheten att beröras.

De tre avsnitten överlappar varandra.

Organisation

Undervisningen bedrivs i en kombination av föreläsningar och övningar samt  praktikfall. Föreläsningarna introducerar och exemplifierar väsentliga termer och teoretiska modeller. Övningarna används för att fördjupa den grundläggande förståelsen för teoretiska modeller och ge studenter färdigheter inom området.

Litteratur

Kurslitteratur anges i kurs-PM senast två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, samt godkänt praktikfall. Betygsskala 3, 4 och 5. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänt praktikfall.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.