Kursplan för Transport- och distributionsekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomy of transport and distribution
 • KurskodTEK716
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81120
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen, del A 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • 25 Okt 2022 em L
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0221 Projekt, del B 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  TEK705 Logistik
  TEK375 Ekonomisk analys

  Syfte

  Syftet med kursen är att uppnå djupare förståelse för relationen mellan tillång och efterfrågan inom både makro- och mikroekonomi. För att uppnå detta syfte fokuserar kursen på de komponenter som påverkar kostnader för distribution och logistik och förhållandet mellan dessa kostnader och priset på logistiktjänster. Utöver detta tar kursen upp signifikanta områden som påverkar logistiksystemets ekonomi såsom miljö, teknologiutveckling och trender rörande transportköpande företags beteende.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara och analysera kostnadsstrukturer inom de olika transportsätten vid logistikdrift.
  - Beskriva de huvudsakliga fysiska, finansiella och informationsaspekterna hos distributionssystem som stödjer distributionen.
  - Utvärdera effekten av nya logistikkoncept på distributionsdriftens effektivitet.
  - Förklara relationen mellan kostnad och pris inom logistik och transporter. En del i detta studieämne är att lära sig dela upp transportkostnader i fasta och variabla kostnader.
  - Förstå resursutnyttjande ur ett finansiellt perspektiv.

  Innehåll

  - Fysiska och administrativa distributionsaktiviteter
  - Distributionskanalens aktörer, processkontrol och nya trender inom distribution
  - Distributionsstrukturer och deras karaktäristiska särdrag
  - Uppbyggnad av distributionsstrukturer i ett nätverk, integrering och komplexitetsperspektivet
  - Informationssystem: från EDI och internet till kontrol och prognossystem

  Organisation

  1. Föreläsningar och seminarier 2. Övningar 3. Praktikfall 4. Gästföreläsare och studiebesök

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betyget baseras på genomsnittet av kontinuerlig bedömning (datorbaserade quizzar) som görs under kursens gång. Obligatorisk närvara vid gästföreläsningar, studiebesök och andra obligatoriska uppgifter. Projektarbete i grupp. 

  Den kontinuerliga bedömningen ger högst 50 poäng och grupparbetet ger högst 50 poäng.

  Betygsgränsen för att vara godkänd på respektive del är 40 %. Varje del måste vara godkänd och samtliga obligatoriska moment uppfyllda för att slutbetyg ska ges i kursen. 

  Betygsgränser för slutbetyg (på totalpoängen):
  40p = 3
  60p = 4
  80p = 5

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2022-10-24: Inställd Ändrat till inställd av Ceren Altuntas Vural
    [2022-10-25 4,0 hp, 0121] Inställt
   • 2022-10-24: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Ceren Altuntas Vural
    [2023-01-03 4,0 hp, 0121] Ges av institution
   • 2022-10-24: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Ceren Altuntas Vural
    [2023-08-23 4,0 hp, 0121] Ges av institution